(Chinhphu.vn) - Bộ Công an vừa ban hành Hướng dẫn tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4  Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong lực lượng Công an nhân dân.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) có ý nghĩa to lớn đối với việc thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết trong lực lượng Công an nhân dân nhằm giúp cán bộ, đảng viên, chiến sỹ hiểu rõ tầm quan trọng của Nghị quyết, nắm rõ nội dung cơ bản của Nghị quyết, từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn lực lượng.

Bộ  Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần phối hợp cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho cơ quan báo chí trong và ngoài ngành tuyên truyền về các hoạt động công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân và kết quả thực hiện Nghị quyết.

Theo đó, ngoài việc tuyên truyền 8 nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra, cần đồng thời tập trung tuyên truyền 3 vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay. Đặc biệt, nhấn mạnh việc kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trước hết là lãnh đạo, quản lý các cấp.

Việc tuyên truyền Nghị quyết gắn với việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; tuyên truyền kết quả thực hiện cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa “vì nhân dân phục vụ”; phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và các phong trào thi đua khác trong lực lượng Công an nhân dân.

Thành Chung