(Chinhphu.vn) – Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), các Tỉnh ủy, Thành ủy đều quán triệt các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ đảng viên tại địa phương thực hiện có hiệu quả những nội dung của Hội nghị, nhất là việc tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Báo Bắc Giang
Ngày 31/10, Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị trực tuyến (có điểm cầu đến các huyện) thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Bắc Giang xây dựng chương trình hành động toàn khóa gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trên một số mặt như: Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; tăng cường công tác bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Chương trình hành động của Tỉnh ủy Bắc Giang còn nhằm tạo sự đột phá trong xây dựng Đảng, tập trung vào chỉnh đốn kỷ luật và tác phong trong Đảng; xây dựng kế hoạch thực hiện của cá nhân cán bộ, đảng viên hằng năm; rà soát, xây dựng các quy định quản lý đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

*Ngày 31/10, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XII tới các cán bộ chủ chốt của tỉnh, các huyện, thành phố, các báo cáo viên cấp tỉnh…

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và cán bộ đảng viên trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả những nội dung của Hội nghị; tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chú trọng sự giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống trong sinh hoạt, công tác; quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm tư cách, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Bên cạnh đó, các cán bộ, đảng viên phát huy vai trò gương mẫu, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp; tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả những đề bức xúc, cấp thiết được dư luận quan tâm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

*Tại Kiên Giang, thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XII đến các đồng chí Tỉnh ủy viên, lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể cấp tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị đề nghị các đại biểu nhận thức sâu sắc, thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng...

Nêu rõ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và chủ trương, chính sách lớn của Đảng trong triển khai thực hiện nội dung những vấn đề trên, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu các đại biểu vận dụng sáng tạo vào thực tế cơ quan, đơn vị, nhất là xác định rõ những nhiệm vụ, việc làm ngay trước mắt, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ X.

* Thông báo kết quả Hội nghị cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt toàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt nhấn mạnh sau hội nghị này, cấp ủy các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần tập trung, khẩn trương phổ biến kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đồng thời xây dựng, bổ sung kế hoạch, chương trình hành động thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Hồng Lĩnh thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII). Ảnh: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu

* Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4 đến cán bộ chủ chốt của tỉnh và báo cáo viên cấp tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu sau hội nghị này, cấp ủy các đơn vị, địa phương, cơ quan trong tỉnh cần tập trung khẩn trương phổ biến kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đến toàn bộ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhằm kịp thời định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, ngăn chặn thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tạo sự nhất trí, thống nhất cao trong Đảng và nhân dân.

Lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VI.

* Quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII),  Tỉnh ủy Long An xây dựng và thực hiện các chương trình hành động với những đột phá, các công trình trọng điểm trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị tại địa phương. Theo đó, tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung khai thác, phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, phát triển kinh tế nhanh, bền vững; tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư, phát triển văn hóa-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng con người phát triển toàn diện; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nội chính, đối ngoại; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tỉnh đẩy mạnh thực hiện 2 chương trình đột phá là huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Thanh Xuân