(Chinhphu.vn) - Bộ GD&ĐT tạo vừa có công văn gửi các sở GD&ĐT hướng dẫn công tác tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục mầm non trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19.

Các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ em theo hướng bảo đảm mục tiêu, kết quả mong đợi theo chương trình giáo dục mầm non, phù hợp với điều kiện và bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19; định hướng việc chuẩn bị cho trẻ em sẵn sàng vào học lớp 1.

Đồng thời, các cơ sở phối hợp chặt chẽ với cha mẹ, người chăm sóc trẻ em thực hiện chăm sóc, giáo dục trẻ em tại nhà trong thời gian chưa đến trường để tránh dịch và khi đến trường trở lại.

Trong thời gian trẻ em chưa đến trường, yêu cầu giáo viên lựa chọn, hướng dẫn phụ huynh tổ chức những hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ em tại nhà để hướng tới đạt được mục tiêu, kết quả mong đợi cuối độ tuổi theo Chương trình giáo dục mầm non. Các nội dung, hình thức hoạt động cho trẻ em cần bảo đảm yêu cầu về giáo dục và an toàn.

Khi trẻ em đến trường trở lại, hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non điều chỉnh kế hoạch năm học và tổ chức thực hiện chương trình theo các kịch bản phù hợp. Lựa chọn nội dung giáo dục cần thiết phù hợp với thời gian còn lại của năm học, hướng dẫn giáo viên chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với khả năng của trẻ em trong lớp, giúp trẻ em đạt mục tiêu, kết quả mong đợi cuối độ tuổi theo Chương trình giáo dục mầm non.

Riêng đối với trẻ em mẫu giáo 5 tuổi, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ GD&ĐT tại tài liệu Hướng dẫn giáo viên mầm non chuẩn bị cho trẻ em 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp 1, cơ sở giáo dục mầm non thống nhất, hướng dẫn giáo viên lựa chọn những nội dung giáo dục cốt lõi, cần thiết, ưu tiên tổ chức các hoạt động giáo dục giúp trẻ em đạt những kiến thức, kỹ năng cần thiết, chuẩn bị cho trẻ em có tâm thế tốt để vào học lớp 1; bảo đảm trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non khi kết thúc năm học.

Các cơ sở giáo dục mầm non tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để chăm sóc, giáo dục trẻ em tốt nhất.

Các tỉnh, thành phố tổ chức xây dựng các công cụ hỗ trợ, kho tài liệu, học liệu trực tuyến dùng chung (phần mềm tương tác, tài liệu trực tuyến, ngân hàng video,...) phù hợp với điều kiện của từng địa phương và hướng dẫn, giới thiệu các nguồn, kênh thông tin, tài liệu để hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non, phụ huynh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em.

BT