(Chinhphu.vn) - Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Hội nghị trực tuyến tập huấn báo cáo viên pháp luật năm 2021 toàn quân
Ngày 15/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng khai mạc hội nghị trực tuyến tập huấn báo cáo viên pháp luật năm 2021 toàn quốc.

Tại 137 điểm cầu, gần 2.500 cán bộ là báo cáo viên pháp luật của các cơ quan, đơn vị toàn quân được tập huấn 5 chuyên đề, gồm: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác PBGDPL tại cơ sở (tập trung nội dung Kết luận số 80 ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân); nội dung cơ bản của Luật Cư trú năm 2020; nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020; nội dung cơ bản Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc; một số nội dung cơ bản của Thông tư số 56 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định quản lý và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong Bộ Quốc phòng.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt công tác PBGDPL. Cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của công tác PBGDPL, đã và đang tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác PBGDPL, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội của cán bộ, chiến sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng, góp phần xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương yêu cầu, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác PBGDPL, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác PBGDPL, thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức PBGDPL; huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức và toàn thể cán bộ chiến sĩ, góp phần nâng cao chất lượng công tác PBGDPL.
Nhật Nam