(Chinhphu.vn) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quy chế hoạt động truyền thông. Đây là những quy định được sửa đổi từ Quy chế ban hành năm 2018 với nhiều điểm mới.

Một buổi họp báo thường kỳ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sau gần 2 năm tổ chức thực hiện Quy chế hoạt động truyền thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường (ban hành kèm theo Quyết định số 2344/QĐ-BTNMT ngày 27/7/2018) cho thấy, hoạt động truyền thông của Bộ đã có những kết quả bước đầu. Nổi bật là các sự kiện, hoạt động truyền thông của Bộ được đưa vào kế hoạch và tổ chức thực hiện theo quy trình, có sự tham gia phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài Bộ nhằm nâng cao hiệu quả, tính lan tỏa của các sự kiện truyền thông… Tuy nhiên, còn một số hạn chế trong việc thống nhất nội hàm giữa truyền thông và phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; giữa truyền thông thường xuyên và truyền thông có tính đột xuất, bất thường; việc xây dựng kế hoạch truyền thông hằng năm; trách nhiệm của đơn vị có chức năng thực hiện tác nghiệp truyền thông, nhất là nhiệm vụ truyền thông có tính đột xuất; chất lượng truyền thông chưa cao;...

Mục tiêu việc sửa đổi và ban hành Quy chế truyền thông nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động truyền thông; góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên và môi trường; phối hợp các cơ quan, tổ chức quốc tế trong hoạt động truyền thông lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đang cần nhiều hoạt động, sự kiện truyền thông.

Quy chế hoạt động truyền thông ban hành tại Quyết định số 814/QĐ-BTNMT với những điểm mới cơ bản như đã xác định rõ hơn thời gian xây dựng kế hoạch truyền thông thường xuyên “Trước ngày 10 tháng 6, các đơn vị trực thuộc Bộ chủ trì, phối hợp Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường xây dựng kế hoạch nhiệm vụ truyền thông cho năm kế tiếp”.

Đã làm rõ hơn việc thực hiện kế hoạch truyền thông đột xuất “Trong thời hạn 24 giờ kể từ sau khi xảy ra sự việc phải tổ chức truyền thông đột xuất, đơn vị chủ trì, phối hợp Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch trình Bộ trưởng, Thứ trưởng xem xét, quyết định; tổ chức thực hiện đảm bảo nội dung, hình thức, kịp thời, chất lượng và hiệu quả”.

Đã điều chỉnh thời gian đối với tổ chức Ngày thành lập, Ngày truyền thống, sự kiện tài nguyên và môi trường theo quy mô là 60, 45, 30 ngày (trước đây là 90, 60 và 30 ngày); đối với Giải thưởng, cuộc thi, hội thi, diễn đàn, tọa đàm là 45 ngày (trước là 60 ngày).

Trong việc tổ chức thực hiện cũng đã làm rõ hơn trách nhiệm tham gia của đơn vị có chức năng thông tin, tuyên truyền, tổ chức sự kiện truyền thông như Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Cổng Thông tin điện tử Bộ, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, nhất là trong hoạt động truyền thông phổ biến chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Đặc biệt, Quy chế bổ sung 01 Điều về đánh giá kết quả. Cụ thể Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm tự chấm điểm đánh giá kết quả công tác truyền thông theo các tiêu chí, thang điểm. Tiêu chí chính gồm: Thực hiện truyền thông phổ biến chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường (20 điểm); Các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng tài nguyên và môi trường (15 điểm); Thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (55 điểm); Thực hiện việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt, báo cáo kết quả theo quy định (10 điểm). Kết quả thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí là một trong những tiêu chí trọng tâm để chấm điểm, đánh giá xếp loại hoạt động truyền thông. Có 4 mức xếp loại là xuất sắc, tốt, trung bình, yếu kém với mức cụ thể.

Quy chế cũng quy định hằng tháng các đơn vị xây dựng kế hoạch cung cấp thông tin cho báo chí. Đối với phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 829/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

MT