(Chinhphu.vn) – Ngày 4/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường chính thức ra mắt Trung tâm Điều hành thử nghiệm, một trong những giải pháp tích hợp kết nối với nhiều hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quan trọng của Bộ.

Trung tâm Điều hành được ra mắt lần này là một trong những giải pháp tích hợp kết nối với nhiều hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quan trọng

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khẩn trương triển khai, quyết tâm xây dựng trung tâm điều hành tích hợp, chia sẻ tất cả các cơ sở dữ liệu của Bộ, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổng hợp, phân tích và đưa ra các thông tin tổng hợp, cảnh báo, giúp tăng cường năng lực tham mưu, quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế, xã hội và quản trị nội bộ thông qua ứng dụng các công nghệ hiện đại.

Xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số được Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung triển khai từ năm 2016 với sự hỗ trợ tích của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông… tập trung vào các nhóm nhiệm vụ:

Trước hết là xây dựng, tạo lập hành lang pháp lý cho triển khai, vận hành Chính phủ điện tử, trong đó đã hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật từ nghị định đến thông tư về quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, các quy định về tiêu chuẩn dữ liệu về đất đai, đo đạc và bản đồ... Xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử của ngành Tài nguyên và Môi trường phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phù hợp với mục tiêu phát triển của ngành.

Thứ hai, tập trung xây dựng hạ tầng dữ liệu tài nguyên và môi trường, nền tảng triển khai Chính phủ điện tử. Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ, Tập đoàn Viettel xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu với các thuộc tính không gian, hồ sơ địa chính, quy hoạch, giá đất. Phát triển, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường; xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý, dữ liệu điều tra cơ bản, dữ liệu quan trắc… Đây sẽ là nền tảng để ngành tài nguyên và môi trường đóng góp cho phát triển nền kinh số, Chính phủ số, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Thứ ba, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng các nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị trực thuộc, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin. Đưa vào sử dụng mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia (VNGEONET) nhằm nâng cao chất lượng xác định vị trí, tọa độ, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hạ tầng đo đạc và bản đồ, phát triển đô thị thông minh, giao thông thông minh.​

Thứ tư, phát triển các ứng dụng phát triển các ứng dụng phần mềm trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, xây dựng văn phòng thông minh, văn phòng không giấy tờ.

Ngay từ năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thiết lập hệ thống kết nối điều hành giữa Bộ và các Sở Tài nguyên và Môi trường; thực hiện họp, hội nghị, giao ban không sử dụng giấy tờ. Hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản, hồ sơ điện tử kết nối liên thông với trục liên thông văn bản quốc gia, trong đó quản lý nhiệm vụ theo chu trình từ văn bản đến, quá trình giải quyết đến lúc ký số, phát hành văn bản, có thể theo dõi, kiểm soát được quá trình xử lý văn bản ở từng khâu, đang trình ai? ai để chậm?, chậm bao nhiêu ngày?... Đến nay, việc chỉ đạo điều hành được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng, Lãnh đạo Bộ, các đơn vị có thể xử lý các công việc, giao nhiệm vụ, ký số văn bản (trừ văn bản mật) ở bất cứ nơi nào với thiết một thiết bị di động được xác thực và bảo mật.

Bộ đã hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin báo cáo sớm kết nối liên thông với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; phát triển ứng dụng ký số thiết bị di động (gắn SIM có chữ ký số), tra cứu văn bản trên các thiết bị di động, đưa vào sử dụng ứng dụng kết nối các hệ thống quan trắc online trên phạm vi toàn quốc để quản lý, kiểm soát các nguồn thải, cung cấp thông tin về chất lượng không khí cho người dân.

Trung tâm Điều hành được ra mắt lần này là một trong những giải pháp tích hợp kết nối với nhiều hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quan trọng khác như: hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử, hệ thống quản lý kết quả nhận và giải quyết thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu cán bộ công chức, viên chức; hệ thống hội nghị trực tuyến; hệ thống họp thông minh, nhất là hệ thống quan trắc tự động trên toàn quốc… để hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành của Bộ.

Thu Cúc