(Chinhphu.vn) - Tại Hội thảo khoa học quốc tế “Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội” do Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức sáng 23/6, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ cho rằng hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hiện nay đang bộc lộ nhiều bất cập.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: VGP/Thanh Liêm

Ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh, hệ thống chỉ tiêu là một bộ phận của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng phát triển của quốc gia trong điều kiện nền kinh tế thị trường. Đây là cơ sở để Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, chiến lược, kế hoạch phát triển và lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát cũng như đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong từng thời kỳ.

Đánh giá những kết quả đạt được, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, các chỉ tiêu được Quốc hội thông qua là định hướng phát triển chung của nền kinh tế và phát triển từng ngành, lĩnh vực. Các chỉ tiêu kinh tế-xã hội cơ bản phù hợp với điều kiện thực tiễn và có tính khả thi. Một số chỉ tiêu đã có phương pháp tính toán phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tuy nhiên, theo ông Vương Đình Huệ, vẫn còn bất cập về hệ thống chỉ tiêu này do một số nguyên nhân. Cụ thể, hệ thống chỉ tiêu kế hoạch chưa cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra; chưa đồng bộ với hệ thống chỉ tiêu thống kê.

Ý thức chấp hành Luật Thống kê và các luật pháp khác liên quan đến lĩnh vực thống kê, kế toán, ngân hàng, liên quan đến điều tra, báo cáo thống kê của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa được thực hiện nghiêm túc. Do đó, số lượng, chất lượng thông tin thống kê vẫn còn những hạn chế.

Mặt khác, Luật Thống kê được ban hành từ năm 2003 đến nay còn nhiều bất cập cần có những sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Hơn nữa, ảnh hưởng của tư duy kế hoạch hóa tập trung và tâm lý thành tích dẫn đến việc xây dựng quá nhiều chỉ tiêu và quá chi tiết; tạo áp lực trong quá trình thống kê, báo cáo số liệu nên tính chính xác còn hạn chế.

Việc phối hợp giữa các bộ, ngành ở Trung ương; giữa các sở, ngành ở địa phương còn hạn chế. Cán bộ làm công tác thống kê (đặc biệt là ở cấp xã) còn thiếu về số lượng, phải kiêm nhiệm nhiều công việc (văn phòng, tổng hợp) lại hay thay đổi; năng lực phân tích và đánh giá còn thấp.

Ông Huệ cho biết hội thảo này diễn ra đúng lúc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII cũng đang thảo luận về Dự án Luật Thống kê (sửa đổi) với nhiều đề xuất cụ thể về hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế-xã hội. Kết quả hội thảo sẽ là những đóng góp thiết thực vào quá trình thảo luận Luật Thống kê (sửa đổi) nói chung cũng như hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kinh tế-xã hội nói riêng.

Thanh Liêm