(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 184/2014/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản Nhà nước.

Ảnh minh họa

Theo đó, những thông tin lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu của Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản Nhà nước được sử dụng để báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước hàng năm; làm cơ sở cho việc lập dự toán, xét duyệt quyết toán, quyết định, kiểm tra, kiểm toán, thanh tra việc đầu tư xây dựng, mua sắm, nâng cấp cải tạo, sửa chữa, sử dụng, xử lý tài sản Nhà nước...

Thông tư nghiêm cấm việc sử dụng số liệu về tài sản Nhà nước, tài sản của các dự án sử dụng vốn Nhà nước trong Phần mềm vào mục đích cá nhân.

Thông tư quy định, mỗi cơ quan tài chính của Bộ, cơ quan Trung ương, Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Ban Cơ yếu Chính phủ cấp một Chứng thư số cho cán bộ quản trị Phần mềm để duyệt dữ liệu về tài sản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước.

Bộ Tài chính nghiêm cấm hành vi cố ý duyệt dữ liệu tài sản không đúng quy định, làm sai lệch số liệu tài sản. Trường hợp cố tình vi phạm, người vi phạm và đơn vị có người vi phạm bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Về khai thác thông tin, Bộ Tài chính được khai thác thông tin về tài sản nhà nước, tài sản của các dự án sử dụng vốn Nhà nước của cả nước trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước.

Các bộ, cơ quan Trung ương, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quyền khai thác thông tin tài sản nhà nước, tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước...

Việc phân quyền khai thác thông tin tài sản nhà nước, tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban quản lý dự án do Thủ trưởng cơ quan tài chính của Bộ, cơ quan trung ương, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

Thông tư có hiệu lực từ 15/1/2015.

Lan Phương