(Chinhphu.vn) - Bộ Y tế đã ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề của Bộ này.

Hội đồng tư vấn về cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Hội đồng tư vấn) là tổ chức do Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập có chức năng tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc cấp, cấp lại, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh; về xây dựng các tiêu chuẩn công nhận nội dung, hình thức cập nhật kiến thức y khoa liên tục và điều kiện đối với các cơ sở thực hiện cập nhật kiến thức y khoa liên tục.

Về cơ cấu tổ chức, Hội đồng tư vấn gồm: Chủ tịch, 3 Phó chủ tịch và các Uỷ viên được cơ cấu tổ chức thành các tiểu ban.

Hội đồng tư vấn gồm các Tiểu ban: Tiểu ban Hành nghề Bác sĩ và Y sĩ; tiểu ban Hành nghề Điều dưỡng và Hộ sinh; tiểu ban Hành nghề Răng - hàm- mặt; tiểu ban Hành nghề Y cổ truyền, tiểu ban Hành nghề Kỹ thuật y học, tiểu ban Đào tạo và cập nhật kiến thức y khoa liên tục, tiểu ban Pháp luật, tiểu ban Phát triển cơ sở dữ liệu.

Hội đồng tư vấn Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp thông tin cho Hội đồng tư vấn của Sở Y tế các tỉnh, thành phố về những nội dung liên quan đến việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề; đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề; xem xét công nhận giấy chứng nhận cập nhật kiến thức y khoa liên tục hoặc các giấy tờ liên quan đến việc công nhận người biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh.

Định kỳ 6 tháng một lần Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng với Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bảo Lâm

Từ khóa: Hội đồng , y tế