(Chinhphu.vn) - Sáng 24/1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Ông Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: TTXVN

Báo cáo kết quả công tác năm 2018, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, Học viện đã đổi mới nội dung chương trình và tăng cường kỷ cương, kỷ luật học đường. 

Nội dung các chương trình đào tạo đổi mới theo tinh thần bám sát Văn kiện Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII, được cập nhật thường xuyên các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế, có ý nghĩa đối với sự phát triển đất nước. 
Trong năm 2018, toàn hệ thống Học viện đã tổ chức 63 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung; 80 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung; 15 lớp hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị; 37 lớp bồi dưỡng chức danh công tác xây dựng Đảng; 2 lớp Bí thư cấp ủy cấp huyện; 2 lớp phó bí thư cấp ủy cấp huyện; 52 lớp bồi dưỡng nguồn quy hoạch cho các cấp ủy, địa phương; 7 lớp đào tạo, bồi dưỡng dành cho cán bộ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. 
Đặc biệt, Học viện đã phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức thành công một lớp bồi dưỡng dành cho các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và hai lớp dành cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Với công tác nâng cao chất lượng nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được triển khai đồng bộ trên 732 nhiệm vụ khoa học; trong đó đáng chú ý là Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu tổng kết, đề xuất, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin-cấu phần quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh mới”.
Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những kết quả và thành tích nổi bật của Học viện đã đạt được trong năm qua. 
Ông Phạm Minh Chính đề nghị Học viện cần tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế của Học viện với tư cách là trường Đảng cao cấp của Trung ương Đảng. 
Cùng với đó, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng bám sát vào 2 trọng tâm, 5 đột phá của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng theo các chức danh cán bộ trong hệ thống chính trị. 
Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần đầu tư thích đáng cho công tác nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận; bảo vệ, củng cố, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng; cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chủ trương, chiến lược, chính sách, pháp luật. 
Đồng thời, tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ của Học viện và các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện nghiêm Quyết định số 145-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Quy định số 09-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ông Phạm Minh Chính nhận định, đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Học viện, các cán bộ, công chức, viên chức Học viện cần hết sức chú trọng và gương mẫu chăm lo công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng bộ Học viện thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học, giảng viên có tính Đảng cao, có phẩm chất đạo đức và lối sống gương mẫu, chuyên sâu lý luận... 
Học viện tập trung khắc phục tình trạng hẫng hụt cán bộ giảng viên, nghiên cứu khoa học đầu đàn; xây dựng cơ chế đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ. 
Học viện cần chú trọng hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật để xứng tầm là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Ảnh: TTXVN

Cơ bản tán thành với những nội dung trong Báo cáo, đánh giá cao những ý kiến phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Minh Chính cho rằng, bên cạnh những thành tích nổi bật, Học viện cần thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề bất cập, hạn chế còn tồn tại để khắc phục trong thời gian tới.

(theo TTXVN)