(Chinhphu.vn) - Chiều 16/11, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020-2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội. 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội.
Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá: Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật với vị trí, vai trò là "đơn vị sự nghiệp Trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, có chức năng là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước", đã luôn ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; xứng đáng là một trong những lá cờ đầu của ngành xuất bản Việt Nam và đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý. 

Công tác xuất bản, phát hành sách điện tử có bước tiến đáng kể, tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu, trích dẫn, tìm kiếm thông tin. Qua đó góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; nâng cao kiến thức nhận thức chính trị, lý luận, pháp luật và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng trong tình hình mới đang đặt ra yêu cầu phải đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động xuất bản. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem đến nhiều cơ hội và thách thức đan xen đối với ngành xuất bản nói chung và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nói riêng. 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiếp tục đổi mới về cơ chế quản lý, công tác biên tập, xuất bản để nâng cao chất lượng cả nội dung và hình thức sách, tập trung vào những vấn đề lý luận, thực tiễn cấp thiết, phản ánh và thúc đẩy công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; nâng cao tính chính trị, tính chiến đấu, tính khoa học, tính thuyết phục...

Năm năm qua, Nhà xuất bản đã hoàn thành biên tập - xuất bản bảo đảm tiến độ, chất lượng một khối lượng lớn (trung bình mỗi năm hơn 1.000 đầu sách với số lượng in gần 5 triệu bản) sách Trung ương đặt hàng, sách dịch, sách thuộc Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn; các tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các hội nghị Trung ương khóa XII, các sách lý luận, chính trị, được phát hành rộng rãi trong cả nước và bạn bè quốc tế.

Hằng năm, căn cứ chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hoạt động lập pháp của Quốc hội, Nhà xuất bản đều xây dựng kế hoạch đề tài, đặc biệt là đề tài sách Trung ương đặt hàng; sách trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn; sách trọng tâm phục vụ các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn trong năm theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị, bảo đảm tính hợp lý cơ cấu các mảng đề tài làm cơ sở cho công tác quản lý, điều hành.

Sách của Nhà xuất bản luôn bảo đảm đúng định hướng của Đảng, bảo đảm nội dung chính trị, lý luận và khoa học, đóng góp tích cực vào việc bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhiều bộ sách của Nhà xuất bản là những công trình khoa học đồ sộ, vừa có tính nghiên cứu mang tầm lý luận, vừa có tính tổng kết về thực tiễn sâu sắc; là tài liệu quý cho mọi đối tượng độc giả tham khảo, tra cứu, đã được trao nhiều Giải thưởng sách hay, sách đẹp, Giải thưởng sách quốc gia...

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vì đã có nhiều thành tích trong công tác năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng bốn tập thể; Huân chương Lao động hạng Ba tặng hai cá nhân vì có nhiều thành tích xuất sắc./.

Theo TTXVN