(Chinhphu.vn) - Ngày 18/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã quán triệt quan điểm của Đảng về công tác công đoàn trong tình hình mới tại lớp tập huấn cán bộ công đoàn chủ chốt cấp tỉnh, thành, ngành năm 2019 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.


Các đại biểu dự lớp tập huấn. 

Tại lớp tập huấn, bà Trương Thị Mai đã đề cập những văn bản rất quan trọng của Đảng liên quan đến quan điểm của Đảng về Công đoàn, người lao động: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Nghị quyết số 20-NQ/TW (2008) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết số 06-NQ/TW (2016) “Về việc thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”; Kết luận số 80-KL/TW (2010) và Thông báo kết luận số 22-TB/TW (2017) của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW về phát triển công đoàn trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Các văn bản về quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ của Ban Bí thư: Chỉ thị số 22/CT-TW về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; Chỉ thị số 37-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới...

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh trong các tổ chức chính trị - xã hội, Đảng, Nhà nước và xã hội luôn dành cho tổ chức Công đoàn vị trí đặc biệt, nhất là khi đất nước bước vào xây dựng nền kinh tế thị trường, Công đoàn phải là tổ chức đầu tiên có sự đột phá để bảo vệ người lao động. Nếu Công đoàn không mạnh thì không đại diện được theo luật pháp để bảo vệ được đoàn viên, người lao động và như vậy rủi ro của người lao động sẽ lớn. Vì vậy, từng cán bộ, tổ chức công đoàn phải mạnh để bảo vệ được quyền lợi của người lao động.

Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh tổ chức Công đoàn phải liên tục đổi mới để củng cố, phát triển; tổ chức Công đoàn cần phải linh hoạt, cơ động hơn để bất cứ khi nào đoàn viên, người lao động cần là có mặt.

(theo TTVN)