(Chinhphu.vn) – UBND tỉnh Nam Định vừa có báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của Hội đồng nhân dân các đơn vị hành chính có liên quan đến sắp xếp đơn vị cấp huyện, cấp xã của tỉnh Nam Định, giai đoạn 2019 – 2021.

UBND tỉnh Nam Định cho biết, về việc sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số xã Nghĩa Phúc vào xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng, có 91,2% cử tri xã Nghĩa Phúc và 96,89% cử tri xã Nghĩa Thắng ủng hộ. Xã Nghĩa Phúc có 39 cử tri đề nghị lấy tên đơn vị hành chính mới là xã Nghĩa Phúc. Xã Nghĩa Thắng có 1.432 cử tri (chiếm 31,58%) đề nghị lấy tên đơn vị hành chính mới là xã Nghĩa Thắng.

Về việc sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số xã Hải Toàn vào xã Hải An, huyện Hải Hậu, có 82,92% cử tri xã Hải Toàn và 99,53% cử tri xã Hải An ủng hộ.

Việc sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số xã Yên Xá vào thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, có 77,67% xã Yên Xá và 99,73% cử tri thị trấn Lâm ủng hộ.

Về việc sắp xếp đơn vị hành chính xã Yên Thành với xã Yên Nghĩa, huyện Ý Yên, có 35,66% cử tri xã Yên Thành và 95,94% cử tri xã Yên Nghĩa ủng hộ.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính xã Xuân Thượng với xã Xuân Thủy, huyện Xuân Trường, có 4,03% cử tri xã Xuân Thượng và 84,66% cử tri xã Xuân Thủy ủng hộ.

Đa số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã ủng hộ phương án sắp xếp trên với tỷ lệ từ 91,7% – 100%.

Mời bạn đọc xem toàn văn báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của Hội đồng nhân dân các đơn vị hành chính có liên quan đến sắp xếp đơn vị cấp huyện, cấp xã của tỉnh Nam Định, giai đoạn 2019 – 2021 tại đây.

Tuệ Văn