(Chinhphu.vn) – Việc sáp nhập đơn vị hành chính hai xã Diên Bình, Diên Lộc để thành lập xã mới (xã Bình Lộc) thuộc huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đã được đa số cử tri ủng hộ.

Cụ thể, về việc sáp nhập địa giới đơn vị hành chính hai xã Diên Bình, Diên Lộc để thành lập xã mới, tại xã Diên Bình, có 2.946/2.960 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,53%; tại xã Diên Lộc, có 2.228/2.385 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 93,42%.

Về việc lấy tên gọi xã mới là xã Bình Lộc, tại xã Diên Bình, có 2.946/2.960 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,53%; tại xã Diên Lộc, có 2.197/2.385 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 92,12%.

100% đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã dự họp đã đồng ý với việc sáp nhập này.

Mời bạn đọc xem toàn văn báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của Hội đồng nhân dân các cấp có liên quan đến việc sáp nhập đơn vị hành chính hai xã Diên Bình, Diên Lộc để thành lập xã mới thuộc huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tại đây.

Tuệ Văn