(Chinhphu.vn) – Lãnh đạo TP. Đà Nẵng cho rằng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhằm phát huy hiệu quả quản lý Nhà nước, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương, đặc biệt là của người đứng đầu.

Đây là quyết tâm của Đà Nẵng nhằm triệt tiêu cơ chế “xin-cho”, nhất là trong phân bổ ngân sách, lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực. Thời gian triển khai bắt đầu từ năm 2016.

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng “phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho các sở, ngành, địa phương theo nguyên tắc có chức phải có quyền, có quyền phải có trách nhiệm; được giao quyền mà làm không được, làm sai thì tự giác phải thôi. Nếu không, tổ chức cũng buộc phải thôi”.

Nói về việc cần phải phân cấp, phân quyền mạnh hơn, ông Nguyễn Xuân Anh khẳng định đây là việc làm để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đề cao vai trò, trách nhiệm của các sở, ngành, quận, huyện, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Phân cấp, phân quyền để các lãnh đạo sở, ngành, quận, huyện có thực quyền điều hành và dễ quy trách nhiệm cá nhân khi xảy ra tiêu cực, tham nhũng. Qua đó có thể thấy rõ năng lực và phẩm chất của cán bộ.

Lĩnh vực trọng tâm mà Đà Năng thực hiện đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước là  tài chính, ngân sách. Trong năm 2016, sẽ phân bổ 20% vốn tập trung của Thành phố cho quận, huyện triển khai đầu tư theo phân cấp; giao cho các sở, ngành, quận, huyện những việc thuộc về chức năng quản lý điều hành đã được phân cấp.

Việc phân cấp về tài chính, ngân sách phải gắn liền với phân cấp quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, đồng thời, thực hiện đồng bộ với phân cấp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Do vậy, yêu cầu đặt ra với các cơ quan, đơn vị, địa phương là phải nâng cao năng lực quản lý điều hành, khả năng tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các ngành, lĩnh vực và địa bàn được phân công quản lý.

Thế Phong