(Chinhphu.vn) – Đề án thành lập các phường Hòa Long, Nam Sơn, Kim Chân thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh được đa số cử tri tán thành.


Thành phố Bắc Ninh

Cụ thể, có 6.818/6.893 cử tri xã Hòa Long đồng ý với Đề án, đạt tỷ lệ 98,91%. Có 7.230/7.602 cử tri xã Nam Sơn tham gia bỏ phiếu, trong đó, 7.055 cử tri đồng ý với Đề án, đạt tỷ lệ 92,8%. Có 4.082 cử tri xã Kim Chân đồng ý với Đề án, đạt tỷ lệ 100%.

Tuệ Văn