(Chinhphu.vn) - Theo Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh, đến tháng 10 này, tỉnh đã bố trí cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để rút ngắn 50% thời gian giải quyết đối với 1.619/1.949 thủ tục hành chính (TTHC) do bộ, ngành Trung ương quy định.

Để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong 3 năm qua, UBND tỉnh Trà Vinh đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành, các cấp chính quyền trong tỉnh thành lập trung tâm phục vụ hành chính công, bộ phận tiếp nhận và giải quyết TTHC ở huyện, thị, thành phố và xã, phường, thị trấn theo cơ chế một cửa.

Đến nay, Trà Vinh có Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc Văn phòng UBND tỉnh với 14 sở, ban, ngành làm nhiệm vụ tại Trung tâm, 2 trung tâm hành chính công cấp huyện, 4 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 7 huyện, thị xã, 106 xã, phường, thị trấn thành lập bộ phận tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế một cửa.

Trong tổng số 1.949 TTHC đang thực hiện, đến nay, tỉnh đã cắt giảm 1/2 thời gian giải quyết đối với 1.619 TTHC, 1/3 thời gian giải quyết đối với 98 TTHC, còn lại 232 TTHC giữ nguyên.

Đối với các TTHC trong quá trình giải quyết có liên quan đến nhiều sở, ngành, địa phương, tỉnh đều ban hành quy chế phối hợp để thực hiện, qua đó, tỷ lệ giải quyết quá hạn giảm nhiều so với cùng kỳ (năm 2018 tỷ lệ trễ hẹn là 0,83%, đến năm 2019 tỷ lệ này là 0,29%).

Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC được tỉnh chỉ đạo ưu tiên sử dụng dịch vụ bưu chính công ích nhằm giảm bớt sự phiền hà, đi lại nhiều lần của công dân. Hiện nay, tỉnh đã vận hành 1.554/1.949 TTHC được tiếp nhận, giao trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.  

Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh cho biết, tỉnh tập trung tối đa để đạt 6 mục tiêu vào cuối năm 2020. Cụ thể là nâng cao kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) từ nhóm D lên nhóm C. Nâng cao kết quả Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) từ nhóm có điểm trung bình thấp lên nhóm có điểm trung bình cao. Phấn đấu đạt Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS) từ 85% trở lên và nằm trong nhóm đạt kết quả cao. Tỉnh nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) từ 5-10 bậc so với năm 2018 và mỗi năm tăng 1 hoặc 2 bậc. Phấn đấu cải thiện, nâng cao Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index) của tỉnh từ 5 bậc trở lên so với năm 2019 (năm 2019 xếp hạng 34/63). Cùng với đó là xây dựng chính quyền điện tử theo khung kiến trúc 2.0, với khoảng 50% TTHC giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4.