(Chinhphu.vn) - Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng thực hiện tổng số 1.266 thủ tục hành chính (TTHC), trong đó thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm là 132 TTHC.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đặt tại tầng một toà nhà Bưu điện. Ảnh: caobang.gov.vn

Ngày 9/9, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng. Trụ sở Trung tâm đặt tại tòa nhà bưu điện (đối điện trụ sở UBND tỉnh Cao Bằng).

Trung tâm là cơ quan đầu mối tập trung thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ TTHC, tổ chức giải quyết hoặc chuyển hồ sơ đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo quy định trong phạm vi các thủ tục được giao tiếp nhận và giải quyết. Trung tâm theo dõi, đôn đốc, giám sát, đánh giá việc giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân; tham mưu thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC…

Trung tâm thực hiện tổng số 1.266 TTHC, trong đó thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm là 132 TTHC.

Ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho TTXVN biết, việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công thể hiện quyết tâm của tỉnh Cao Bằng trong việc tạo đột phá trong công tác cải cách TTHC; tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và hướng tới xây dựng chính quyền điện tử…

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu, Trung tâm nhanh chóng ổn định tổ chức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC. Các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Trung tâm trong việc giải quyết TTHC, phối hợp xử lý những khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động của trung tâm.

Công chức, viên chức của Trung tâm cần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo môi trường làm việc thân thiện, minh bạch, năng động, thực hiện tốt mục tiêu “Hiệu quả hoạt động là sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp”.

BT