(Chinhphu.vn) – Hiện nay, nhiều địa phương trên cả nước tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với tinh thần gắn yêu cầu của Trung ương với chương trình hành động cụ thể của địa phương.

Ảnh: Hà Nội Mới
Trong 2 ngày 21 và 22/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn nhấn mạnh một nội dung mới là xây dựng Đảng về đạo đức gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Kiên quyết chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, yếu kém kéo dài mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm.

Đồng chí Hoàng Trung Hải bày tỏ tin tưởng Hà Nội sẽ thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, từng bước làm chuyển biến tích cực, thực chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ Thành phố Hà Nội ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Triển khai Nghị quyết Trung ương 4, Tỉnh ủy Hà Nam xây dựng chương trình hành động với những nội dung chủ yếu như: Nâng cao chất lượng và duy trì thường xuyên công tác giáo dục chính trị-tư tưởng, tự phê bình và phê bình; bổ sung, hoàn thiện, cụ thể hóa cơ chế, chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; phát huy cao vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội trong việc giám sát, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 4 (khóa XII) của Đảng, Tỉnh ủy Lạng Sơn yêu cầu nhiệm vụ cần được thực hiện ngay và thường xuyên là mỗi cán bộ, đảng viên phải có cam kết bằng văn bản với chi bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị mình về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 gắn với kiểm điểm hằng năm và đột xuất, được tiến hành đồng thời ở các cấp; tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham ô, tham nhũng, lãng phí, tội phạm về kinh tế, tội phạm về chức vụ và các vi phạm pháp luật nghiêm trọng trên địa bàn, công khai kết quả xử lý.

Tại Yên Bái, lãnh đạo Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương và cụ thể hóa ngay vào mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 phải đồng bộ với việc thực hiện các nghị quyết khác để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, mở rộng quan hệ hợp tác, ổn định tình hình, tạo niềm tin trong nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đoàn Hồng Phong quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 với cán bộ chủ chốt của tỉnh

Quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Bí thư Tỉnh ủy Nam Định yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tình hình, đặc điểm cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc, có tính khả thi cao và thiết thực.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Cấp ủy, tổ chức đảng cần thường xuyên quan tâm, kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình, xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm quy định.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 05 và Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, tỉnh Nam Định đã huy động mọi nguồn lực tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thân thiện với môi trường.

Tỉnh cũng đã ưu tiên vốn cho các công trình lớn nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội như: Xây dựng tuyến đường trục kết nối vùng kinh tế biển Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình; tuyến đường bộ ven biển đoạn qua Nam Định, KCN dệt may Rạng Đông, Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 tại huyện Hải Hậu.

Thanh Xuân