(Chinhphu.vn) - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam được ban hành để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2015- 2018 có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2015.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn Công ty cổ phần Daum & Jungan (tỉnh Nam Định) về thời gian áp dụng Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc như sau:

Căn cứ Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc ký ngày 5/5/2015.

Căn cứ Thông tư số 201/2015/TT-BTC ngày 16/12/2015 của Bộ Tài chính về việc Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2015- 2018.

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam được ban hành để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2015- 2018 có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2015. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc không có điều khoản cam kết về thuế giá trị gia tăng cho hàng hóa của hai bên.

Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty cổ phần Daum & Jungan căn cứ các quy định tại Thông tư số 201/2015/TT-BTC nêu trên, đối chiếu với hàng hóa thực tế nhập khẩu để khai báo mã số, mức thuế nhập khẩu ưu đãi/ưu đãi đặc biệt đúng quy định.

Thanh Thủy