(Chinhphu.vn) - Ngày 12/5, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Hội nghị đã tiến hành kiện toàn nhân sự Ban Bí thư Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; thông qua nội dung cơ bản 3 Nghị quyết quan trọng về công tác cán bộ; chính sách tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội.

Từ khóa: Hội nghị Trung ương 7 , Công tác cán bộ , nhân sự , Ban Bí thư , Ủy ban kiểm tra trung ương , tiền lương , bảo hiểm xã hội