(Chinhphu.vn) - Gia đình ông Trịnh Đình Hanh (hanhthu1968@...) đang ở trên mảnh đất thổ cư do bố mẹ ông để lại, có đóng thuế sử dụng đất hàng năm. Vừa qua, UBND xã tổ chức đo đạc để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho các hộ dân. Sau khi đo đạc nhiều lần thì thửa đất nhà ông lại có diện tích thực tế lớn hơn so với diện tích ghi trong sổ sách địa chính của xã là 30m2.

Ông Hanh muốn được biết, việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ đối với trường hợp gia đình ông sẽ được thực hiện như thế nào, ông có phải đóng thêm tiền sử dụng đất với diện tích vượt hơn không?

Về vấn đề trên, Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ trong trường hợp có sự chênh lệch giữa số liệu diện tích đo đạc thực tế với số liệu diện tích đã ghi trên giấy tờ về QSDĐ. Trường hợp số liệu đo đạc thực tế theo đúng quy phạm kỹ thuật về đo đạc địa chính mà diện tích thửa đất lớn hơn diện tích đã ghi trên giấy tờ về QSDĐ thì giải quyết theo quy định sau:

-  Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay không thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về QSDĐ, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề mà diện tích đo đạc thực tế khi cấp Giấy chứng nhận nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về QSDĐ thì Giấy chứng nhận được cấp theo diện tích đo đạc thực tế; người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích nhiều hơn so với diện tích đất ghi trên giấy tờ về QSDĐ;

- Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay có thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về QSDĐ mà diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về QSDĐ nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã được sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì Giấy chứng nhận được cấp cho toàn bộ diện tích đo đạc thực tế của thửa đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với phần diện tích chênh lệch theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay có thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về QSDĐ mà diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về QSDĐ nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do lấn, chiếm thì xử lý theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 14 hoặc khoản 2 Điều 15 Nghị định 84/2007/NĐ-CP.

Về việc ông Trịnh Đình Hanh hỏi, áp dụng các quy định nêu trên thì:

- Nếu ranh giới thửa đất của gia đình ông Hanh hiện nay không thay đổi so với thời điểm lập hồ sơ, sổ sách địa chính xã trước đây và không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, mà diện tích đo đạc thực tế để cấp Giấy chứng nhận nhiều hơn diện tích ghi trên sổ địa chính xã thì Giấy chứng nhận được cấp theo diện tích đo đạc thực tế và gia đình ông không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích nhiều hơn.

- Nếu ranh giới thửa đất hiện nay của gia đình ông Hanh có thay đổi so với thời điểm lập hồ sơ, sổ sách địa chính xã trước đây mà diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên sổ địa chính xã, nay được UBND xã nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã được sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì Giấy chứng nhận được cấp cho toàn bộ diện tích đo đạc thực tế của thửa đất và gia đình ông phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích chênh lệch.

- Nếu ranh giới thửa đất hiện nay của gia đình ông Hanh có thay đổi so với thời điểm lập hồ sơ, sổ sách địa chính xã trước đây mà diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên sổ địa chính xã, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do lấn, chiếm thì có thể được xử lý bằng 2 hình thức sau: phần diện tích chênh lệch phù hợp với quy hoạch tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận thì được cấp Giấy chứng nhận và phải nộp tiền sử dụng đất phần chênh lệch; hoặc phần diện tích chênh lệch không có tranh chấp nhưng không phù hợp với quy hoạch thì không được cấp Giấy chứng nhận nhưng được tạm thời sử dụng đất theo hiện trạng.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội


* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.