(Chinhphu.vn) - Trong giai đoạn 2011-2015, toàn thành phố đã đạt và vượt chỉ tiêu Trung ương giao, hoàn thành chỉ tiêu thành phố về giảm sinh, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh cũng như chỉ tiêu các biện pháp tránh thai.

Cụ thể, trong 5 năm, số sinh toàn thành phố trung bình mỗi năm khoảng 120 nghìn trẻ. Tỷ suất sinh năm 2010 là 16,8%, tăng cao vào năm 2012 là 19,36%o, sau đó giảm dần vào năm 2013, 2014, dự kiến cuối năm 2015 tỷ suất sinh dạt 15,8%o hoàn thành chỉ tiêu công tác dân số năm 2015 và giai đoạn 2011-2015 ( trung bình mỗi năm giảm 0,2%).

Số trẻ sinh con thứ 3 tăng cao vào năm 2012 (với 11.860 trẻ) và có xu hướng giảm từ năm 2013 trở lại đây. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên năm 2010 là 7,4%; thực hiện đến năm 2014 là 7,43%; dự kiến hết năm 2015 đạt 7,13%, giảm 0,3% so với năm 2010, hoàn thành chỉ tiêu công tác dân số năm 2015.

Tỷ số giới tính khi sinh năm 2010 là 117 trẻ trai/100 trẻ gái, giảm dần qua các năm và đang duy trì ở mức 114,5 trẻ trai/100 trẻ gái, dự kiến cuối năm 2015 ở mức 114,5 trẻ trai/100 trẻ gái hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 2011-2015 và chỉ tiêu năm 2015.

Bên cạnh đó, tỷ lệ sàng lọc trước sinh và sơ sinh ngày càng tăng qua các năm. Tính đến tháng 6 năm 2015, đã thực hiện sàng lọc trước sinh cho hơn 282 nghìn trường hợp và sàng lọc sơ sinh cho hơn 177 nghìn trẻ. Dự kiến cuối năm sẽ hoàn thành chỉ tiêu đề ra là 85% tỷ lệ sàng lọc sơ sinh.

Mặc dù đang nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra nhưng công tác dân số của Hà Nội vẫn gặp phải nhiều khó khăn khi dân số đông, đạ bàn rộng. Trong đó có 18 huyện, thị xã có mức sinh cao tác động tới các chỉ số về dân số của Hà Nội hiện vẫn ở mức cao so với toàn quốc. Ngoài ra, dù mức sinh có giảm nhưng chưa bền vững. Và tỷ lệ sinh con thứ 3 tuy có giảm nhưng cũng chưa ổn định, ở một số huyện tỷ suất sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn ở mức cao.

Vì vậy, theo ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế cho rằng, trong giai đoạn tiếp theo, Hà Nội cần duy trì mức sinh thấp hợp lý, nâng cao chất lượng dân số, cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, ổn định cơ cấu dân số góp phần nâng cao chỉ số phát triển con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng sự nghiệp công ngiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô.

Để đạt được điều đó, Hà Nội cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền; nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá thực trạng công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình của từng địa phương, đơn vị.

Đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục, tăng cường phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về dân số, sức khỏe sinh sản, đặc biệt là chính sách, pháp luật về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; củng cố, kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động và các chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình…

Tú Mai