(Chinhphu.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia năm 2020 “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý và phát triển sản xuất cà phê bền vững vùng chỉ dẫn địa lý tỉnh Đắk Lắk” thực hiện trong kế hoạch năm 2020.

Định hướng mục tiêu là xây dựng được hệ thống thông tin đáp ứng các yêu cầu kết nối một số hệ thống thông tin hiện có, cho phép tra cứu các thông tin thuộc tính, cảnh báo những điều kiện bất thường có thể ảnh hưởng đến sản xuất cà phê và hỗ trợ có hiệu quả cho việc ra quyết định phục vụ quản lý và phát triển sản xuất cà phê. Đồng thời, triển khai và ứng dụng thành công tại vùng chỉ dẫn địa lý cà phê tỉnh Đắk Lắk.

Yêu cầu đối với kết quả như sau: Hệ thống thông tin phục vụ quản lý và phát triển sản xuất cà phê bền vững. Mô hình thực nghiệm hệ thống thông tin phục vụ quản lý và phát triển sản xuất cà phê bền vững thí điểm tại vùng chỉ dẫn địa lý cà phê tỉnh Đắk Lắk, quy mô tối thiểu 100 hộ dân, 200 ha. Ngoài ra, công bố 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành.