(Chinhphu.vn) – Trong năm 2018, tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm của DN vào nền kinh tế đạt 3.886.900 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 12, cả nước có 10.027 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 243.700 tỷ đồng, giảm 13,8% về số doanh nghiệp và tăng 105,8% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 24,3 tỷ đồng, tăng 138,9%. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 89.900 người, giảm 2,5%.

Trong tháng, cả nước còn có 3.394 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, thấp hơn 0,3% so với tháng trước; có 9.544 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 1.895 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 7.649 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), giảm 7,5%; có 1.453 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 6,5%.

Trong năm 2018, cả nước có 131.275 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.478.100 tỷ đồng, tăng 3,5% về số doanh nghiệp và tăng 14,1% về số vốn đăng ký so với năm 2017; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 11,3 tỷ đồng, tăng 10,2%.

Nếu tính cả 2.408.800 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong năm 2018 là 3.886.900 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 34.010 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 28,6% so với năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm nay lên gần 165.300 doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới năm 2018 là 1.107.100 người, giảm 4,7% so với năm trước.

Theo lĩnh vực hoạt động, năm 2018 có 46.400 doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (chiếm 35,3% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), tăng 2,1% so với năm trước; 16.700 doanh nghiệp xây dựng (chiếm 12,7%), tăng 4,4%; 16.200 doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,3%), tăng 0,1%; 10.000 doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 7,6%), tăng 6,1%; 7.600 doanh nghiệp dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (chiếm 5,8%), tăng 13,2%; 7.100 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (chiếm 5,4%), tăng 40%; 6.900 doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5,2%), tăng 8,1%; 3.900 doanh nghiệp vận tải, kho bãi (chiếm 3%), giảm 33,9%...

Trong năm nay, một số vùng kinh tế có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với năm trước: Vùng Đồng bằng sông Hồng có 38.900 doanh nghiệp, tăng 2,1% (vốn đăng ký đạt 504.100 tỷ đồng, tăng 64,6%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 18.800 doanh nghiệp, tăng 7,2% (vốn đăng ký 164.000 tỷ đồng, tăng 2,3%); Đông Nam Bộ 55.800 doanh nghiệp, tăng 4% (vốn đăng ký 624.600 tỷ đồng, giảm 8,2%); Đồng bằng sông Cửu Long 9.300 doanh nghiệp, tăng 3,1% (vốn đăng ký 114.100 tỷ đồng, tăng 61,5%).

Các vùng còn lại có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm so với năm trước: Trung du và miền núi phía Bắc 5.300 doanh nghiệp, giảm 0,5% (vốn đăng ký 47.200 tỷ đồng, giảm 12,7%); Tây Nguyên 3.200 doanh nghiệp, giảm 0,5% (vốn đăng ký 24.100 tỷ đồng, tăng 0,1%).

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong năm 2018 là 90.651 doanh nghiệp, tăng 49,7% so với năm trước, bao gồm 27.126 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 25,1% và 63.525 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 63,4%.

Theo lĩnh vực hoạt động, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn ở hầu hết các lĩnh vực tăng so với năm trước: Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 10.700 doanh nghiệp (chiếm 39,4%), tăng 24,1%; có 4.000 doanh nghiệp xây dựng (chiếm 14,8%), tăng 26,5%; 3.300 doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,2%), tăng 18,5%; 1.500 doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5,7%), tăng 29,5%...

Đối với các doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 22.400 doanh nghiệp (chiếm 35,3%), tăng 38,3% so với năm trước; 9.300 doanh nghiệp xây dựng (chiếm 14,7%), tăng 75,1%; 7.900 doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,4%), tăng 77,4%; 3.800 doanh nghiệp dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (chiếm 6%), tăng 101,4%; 3.500 doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5,5%), tăng 84,9%.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong năm 2018 là 16.314 doanh nghiệp, tăng 34,7% so với năm trước, trong đó 14.880 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,2% và tăng 34,2%. Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 6.100 doanh nghiệp, tăng 32,3% so với năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo có 2.200 doanh nghiệp, tăng 39,6%; xây dựng có 1.800 doanh nghiệp, tăng 44,4%.

Ngân Hà