(Chinhphu.vn) – Ngày 15/8, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tổ chức Tọa đàm “Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc vận động và giám sát xây dựng nông thôn mới - Thực trạng và giải pháp”.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, Nghị quyết số 26-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã được các cấp, các ngành trong toàn hệ thống chính trị triển khai thực hiện và được cụ thể hóa thành nhiều chương trình, hoạt động cụ thể; tôn trọng, phát huy tối đa vai trò, vị thế chủ thể của người nông dân về chính trị, kinh tế và văn hóa nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, bảo đảm hài hòa giữa các vùng, tạo sự chuyển biến nhanh hơn ở các vùng còn nhiều khó khăn.

Đại diện các đơn vị tại buổi toạ đàm. VGP/Huy Thắng

Chương trình xây dựng nông thôn mới thực sự trở thành một giải pháp quan trọng, kịp thời và hiệu quả, góp phần hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Trung ương 7, khóa X. Trong những năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực thực hiện “Phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với các phong trào, cuộc vận động đã góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thông qua thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở cơ sở do MTTQVN phối hợp và chủ trì thực hiện đã góp phần xây dựng và tạo cho diện mạo nông thôn của cả nước thay đổi từng ngày với những kết quả tích cực. Có được những kết quả như vậy là sự tổng hợp nhiều yếu tố tạo thành, trong đó sự vào cuộc của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở là nhân tố có tính quyết định đến sự thành công của chương trình.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tại buổi Tọa đàm, các đại biểu cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là giai đoạn đầu khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X còn chưa sâu sắc. Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động về xây dựng nông thôn mới, công tác chỉ đạo điều hành thiếu quyết liệt, thiếu tính chủ động, sáng tạo...

Vì vậy, các đại biểu, chuyên gia đã tập trung trao đổi, thảo luận, phân tích làm rõ những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng hiệu quả xây dựng nông thôn mới, qua đó giúp cho MTTQVN các cấp có thêm giải pháp đổi mới, đột phá trong tuyên truyền, vận động, giám sát xây dựng nông thôn mới. Tăng cường vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong việc tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn phù hợp với giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi toạ đàm, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW khóa X nhấn mạnh sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm xuyên suốt qua toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng.  Ông Nguyễn Văn Bình đánh giá cao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn thông qua các hoạt động tuyên truyền, giám sát, tham gia góp ý chính sách, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển nông nghiệp, nông dân và xây dựng nông thôn mới của đất nước trong thời gian qua.

Đồng thời, ông Nguyễn Văn Bình cũng đề nghị MTTQVN cần tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện hiệu quả Nghị quyết trong giai đoạn mới trong đó đặc biệt quan tâm đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền.

Cần tiếp tục lắng nghe và đề cao vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn, nông nghiệp; chú trọng phối hợp triển khai mô hình liên kết sản xuất hàng hóa lớn theo chuỗi giá trị; gắn kết xây dựng nông thôn mới với đô thị hóa nông thôn…

“Ban Chỉ đạo sẽ tổng kết tiếp thu những ý kiến tham luận, đóng góp của các đại biểu hoàn thiện Báo cáo Tổng kết Nghị quyết 26, đồng thời sẽ báo cáo Bộ Chính trị để ban hành một Nghị quyết mới phù hợp với tình hình, đáp ứng cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn của nhân dân trong thời gian tới”, ông Nguyễn Văn Bình nói.

Được biết, thông qua thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở cơ sở do MTTQVN phối hợp và chủ trì thực hiện đã góp phần tích cực trong việc xây dựng và làm thay đổi diện mạo nông thôn của cả nước. Trong 10 năm qua, nhân dân đã tự nguyện hiến hơn 45 triệu m2 đất để làm đường, công trình dân sinh, các địa phương đã huy động được hàng ngàn tỉ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn; Quỹ “Vì người nghèo” 4 cấp đã vận động được 12.285 tỷ đồng.

Anh Minh