(Chinhphu.vn) – Chiều 1/10, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội thảo định hướng chiến lược về giám sát và đánh giá đầu tư công thời kỳ 2015-2020. 
Ảnh Hội thảo. VGP/Huy Thắng

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích tham vấn để thiết lập được một hệ thống giám sát và đánh giá đầu tư công vận hành hiệu quả, đảm bảo tính minh bạch.

Luật Đầu tư công đã tạo ra khung khổ pháp lý cho các cơ quan nhà nước các cấp trong phối hợp, quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư công sao cho đạt hiệu quả cao nhất.

Đồng thời Luật Đầu tư công cũng xác định rõ vai trò, chức năng và nhiệm vụ của các chủ thể (Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức cộng đồng…) ở các khâu khác nhau trong chu trình đầu tư công, trong đó các công tác theo dõi, giám sát và đánh giá là nhân tố quyết định việc đảm bảo thực hiện thành công Luật này.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng: Để thiết lập được hệ thống giám sát và đánh giá đầu tư công hiệu quả, đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư muốn tham vấn các cơ quan về định hướng chiến lược về giám sát và đánh giá đầu tư công thời kỳ 2014-2015 và kế hoạch hành động thực hiện đề án này.

Ông Nguyễn Xuân Tự, Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư cho biết, các kết quả đầu ra dự kiến đối với việc thực hiện khung chiến lược thời kỳ 2015-2020 là: Tập trung thực hiện công tác theo dõi, giám sát và đánh giá theo quy định tại Luật Đầu tư công trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, sẽ xây dựng các công cụ theo dõi, giám sát và đánh giá ở 3 cấp: Chủ dự án, Cơ quan chủ quản và Cơ quan quản lý nhà nước. 

Phát triển một môi trường thuận lợi cho việc thực hiện các chức năng theo dõi, giám sát và đánh giá theo quy định tại Luật Đầu tư công. 

Sử dụng các thông tin theo dõi, giám sát và đánh giá một cách có hệ thống để hỗ trợ các quyết định về đầu tư công, quản lý chất lượng và hiệu quả của việc thực hiện kế hoạch đầu tư công. 

Theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện các chức năng theo dõi, giám sát và đánh giá theo quy định tại Luật Đầu tư công.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Dũng tin tưởng rằng định hướng chiến lược về giám sát và đánh giá đầu tư công thời kỳ 2015-2020 sau khi được thông qua sẽ giúp chúng ta xác định được một tầm nhìn dài hạn, một con đường đi đúng với lộ trình và các bước đi cụ thể.

Đây sẽ là cơ sở quan trọng để Việt Nam huy động mọi nguồn lực, cả trong và ngoài nước, đặc biệt sự hỗ trợ của các đối tác phát triển, để vào năm 2020 Việt Nam có được Hệ thống giám sát và đánh giá đầu tư công hoạt động hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Anh Minh