(Chinhphu.vn) - Sáng 14/11, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2016.

Với 391/392 đại biểu (có mặt) tán thành (đạt tỉ lệ 79,15%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết nói trên.

Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách Trung ương là 596.882 tỉ đồng; tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 417.618 tỉ đồng.

Tổng số chi cân đối ngân sách Trung ương là 850.882 tỉ đồng, trong đó dự toán 211.221 tỉ đồng để bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Nghị quyết giao Chính phủ giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước và mức phân bổ ngân sách Trung ương cho từng bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giao vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cho các bộ, ngành, địa phương trong năm 2016.

Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các cấp quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016 theo đúng Nghị quyết của Quốc hội đến từng cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước trước ngày 31/12/ 2015; thực hiện công khai, báo cáo kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và địa phương phân bổ vốn đầu tư phát triển, ưu tiên tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chương trình, dự án, công trình trọng điểm quốc gia, các công trình cấp thiết đang đầu tư dở dang; ưu tiên vốn đối ứng cho các dự án ODA, dự án hợp tác công tư (PPP), xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi vốn ứng trước. Phần còn lại mới bố trí vốn cho các dự án khởi công mới...

(theo TTXVN)