Nghiên cứu dự thảo Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng, một số bạn đọc đề nghị tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công.

Cụ thể, bạn Sơn Hải ở Nha Trang tại địa chỉ email sonhaint2007@yahoo.com cho rằng: Hiện nay người có công với cách mạng ngày càng ít, nên đề nghị Chính phủ, Ban soạn thảo nên tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công, thương binh, bệnh binh lên mức cao hơn, ngang bằng với mức lương tối thiểu của doanh nghiệp. Có như vậy mới có tác dụng về chính sách hậu phương của Nhà nước.

Bạn Đăng Dương ở Quảng Trị cũng đề nghị tăng mức hỗ trợ cao hơn để đảm bảo cuộc sống cho người có công với cách mạng. Bạn Dương đề nghị hỗ trợ thương binh 21% bằng 1 lần mức chuẩn, nạn nhân chất độc hóa học thấp nhất bằng 1 lần mức chuẩn...

Mời bạn đọc tiếp tục góp ý dự thảo tại đây.