(Chinhphu.vn) - Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 12, Trung ương đã xem xét, thảo luận về tiêu chuẩn, số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

Đề cập đến nội dung về việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng, trong phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, với kinh nghiệm thực tiễn tổ chức đại hội đảng ở các cấp, các đồng chí ủy viên Trung ương đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, xác đáng.

Trung ương nhất trí cao với những nguyên tắc và các căn cứ phân bổ đại biểu và dự kiến số lượng phân bổ đại biểu đối với các đảng bộ trực thuộc Trung ương và giao cho Bộ Chính trị quyết định cụ thể việc phân bổ đại biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, các đảng bộ trực thuộc cần thực hiện nghiêm túc các quyết định của Trung ương, lựa chọn được các đại biểu thực sự xứng đáng, tiêu biểu, đại diện cho đảng bộ của mình đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nguyễn Hoàng