(Chinhphu.vn) – Đề án 01 về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC các cơ quan đơn vị trong tỉnh của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021 nhận được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương.

Đó là khẳng định của Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Văn Toàn về việc Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thực hiện Đề án 01 theo Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức (CBCCVC).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc xác định việc triển khai Đề án 01 (ban hành tháng 11/2016) là một trong bốn nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, từ đó, các cơ quan tham mưu, giúp việc đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức Đảng trực thuộc triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ Đề án.

Tinh thần thực hiện Đề án là tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương và phân cấp quản lý hiện hành nhưng bảo đảm sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo phù hợp với thực tiễn của địa phương. Việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế phải bảo đảm sự ổn định chính trị, kinh tế - xã hội; quyết liệt nhưng thận trọng, không nóng vội, duy ý chí trong triển khai thực hiện, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đoàn kết, thống nhất…

Liên quan đến việc triển khai Đề án, Cổng Thông tin-Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc dẫn lời Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Mạnh cho biết qua 1 năm thực hiện, về cơ bản, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị được thực hiện đúng lộ trình. Toàn tỉnh đã giảm được 106 đầu mối, trong đó có 54 đầu mối cơ quan hành chính, số còn lại là các đơn vị sự nghiệp. Tinh giản được 534 biên chế (các khối chính quyền, khối cơ quan Đảng, đoàn thể…). Ở cấp cơ sở, đã tinh giản được 9.323 người hoạt động không chuyên trách (cấp xã và cấp thôn).

Việc thực hiện Đề án 01 đã góp phần xây dựng tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước của tỉnh ngày càng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. 

Đây thực sự là bước tiến quan trọng trong việc tiếp tục triển khai tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương số 18 (khóa XII) của Đảng.

Trong quá trình thực hiện, nội dung Đề án và các chủ trương của Tỉnh ủy nhận được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hầu hết đều phấn khởi, đồng tình và không có vấn đề lớn xảy ra.

Để thực hiện mục tiêu hết năm 2018 tinh giản đủ 10.500 người hoạt động bán chuyên trách và năm 2019, số biên chế tinh giản chiếm 10% tổng số biên chế, còn rất nhiều việc phải làm, trong đó, việc  tiếp tục giảm số cán bộ có năng lực hạn chế cần được thực hiện nghiêm túc, chính xác, khách quan.

Đây có thể nói là một thử thách với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên theo ông Mạnh, tỉnh  quyết tâm làm với tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, nhất là trong khâu đánh giá, nhận xét cán bộ hằng năm.

Để thực hiện được các mục tiêu trong Đề án 01 của tỉnh, ông Mạnh cho biết một trong những giải pháp quan trọng được Tỉnh ủy Vĩnh Phúc xác định là tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong việc thực hiện Đề án.

Cùng với đó, tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; không thành lập mới các tổ chức trung gian; tiếp tục giải thể hoặc tổ chức lại các tổ chức hoạt động không hiệu quả; thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về số lượng biên chế, số lượng lãnh đạo cấp phó. Tiếp tục rà soát, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, phù hợp với tình hình địa phương./.