(Chinhphu.vn) – Tòa án nhân dân tối cao ban hành Chỉ thị về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, chuyên nghiệp; xây dựng Tòa án trong sạch, vững mạnh.

Ảnh minh họa

Chỉ thị nêu rõ, hiện một số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tòa án các cấp vi phạm các quy định của pháp luật, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức Tòa án, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị dẫn đến bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự như "Tội nhận hối lộ", "Tội lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản", "Tội ra bản án trái pháp luật"... Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế trên là do người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa chú trọng duy trì kỷ luật, kỷ cương công vụ ở một số đơn vị Tòa án còn chưa được coi trọng, ý thức chấp hành của một số cán bộ, công chức, viên chức trong các Tòa án còn yếu kém...

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ trong các Tòa án nhân dân


Để khắc phục những hạn chế nêu trên, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ tạo sự chuyển biến rõ nét, nhằm nâng cao chất lượng công tác, phục vụ nhân dân và uy tín của Tòa án, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng Tòa án trong sạch, vững mạnh, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân các cấp có trách nhiệm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật nhà nước về phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018…; khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành; phát huy trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, nói phải đi đôi với làm; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong thi hành công vụ; chấn chỉnh thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử chưa chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý; tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ cải cách hành chính tư pháp, đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến liên hệ, làm việc tại Tòa án.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân các cấp chỉ đạo thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ trong các Tòa án nhân dân để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đối với các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ liên quan đến công tác xét xử, giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của các Tòa án nhân dân.

Nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân

Cùng với đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các Tòa án nhân dân phải nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; thực hiện quy tắc, văn hóa ứng xử nơi công sở. Từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động căn cứ vào vị trí việc làm, nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch công tác cụ thể; không để việc quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương công vụ bị xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Vũ Phương Nhi