(Chinhphu.vn) – Doanh nghiệp hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực trong thiết kế, giám sát dự án nhà máy điện mặt trời phải có giấy phép hoạt động điện lực.

Ông Lê Hoàng Phúc (Tiền Giang) hỏi, công ty thiết kế và giám sát điện năng lượng mặt trời áp mái có cần giấy phép hoạt động điện lực không?

Trường hợp có giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực thiết kế và giám sát công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV thì có cần chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng về thiết kế và giám sát không?

Về vấn đề này, Bộ Công Thương trả lời như sau:

Hiện tại theo quy định về giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện tại Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành tại các văn bản:

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương.

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 5/2/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

Theo đó, doanh nghiệp hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực trong thiết kế, giám sát dự án nhà máy điện mặt trời phải có giấy phép hoạt động điện lực.

Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn chỉ quy định về cấp giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức thực hiện lĩnh vực thiết kế và giám sát công trình đường dây và trạm biến áp.

Theo các văn bản hiện hành đã nêu trên, khi xin giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực thiết kế và giám sát công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV, doanh nghiệp không cần phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng về thiết kế và giám sát.

Chinhphu.vn

Từ khóa: điện mặt trời , giấy phép hoạt động , thiết kế