(Chinhphu.vn) - Trong kết quả chung năm 2018, có đóng góp rất tích cực, toàn diện của ngành tài chính và cán bộ, đảng viên Đảng bộ Bộ Tài chính.
Trụ sở Bộ Tài chính.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, năm 2018, Chính phủ triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP với phương châm "kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Kết quả, chúng ta đã hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 9 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức.

Kết luận số 37-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đánh giá: Thu ngân sách nhà nước vượt 3% dự toán và tăng 5,5% so với năm 2017. Cơ cấu chi được cải thiện, tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt khoảng 26,8% (mục tiêu 5 năm 2016-2020 là bình quân khoảng 25-26%), tỷ trọng chi thường xuyên đạt khoảng 63,3% (mục tiêu 5 năm 2016-2020 là dưới 64%). Bội chi ngân sách nhà nước cả năm đạt khoảng 3,67% GDP (mục tiêu Quốc hội giao là 3,7%). Đến cuối năm 2018, dư nợ công khoảng 61,4% GDP, nợ Chính phủ khoảng 52,1% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia là 49,7% GDP.

Điểm nhấn quan trọng năm 2018 ở Đảng bộ Bộ Tài chính là những chuyển động tích cực từ công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó nổi bật vai trò của Đảng ủy Bộ trong việc chủ động phối hợp tích cực, chặt chẽ với Ban Cán sự đảng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng là cơ quan Chính phủ quản lý nhà nước về tài chính trên 26 lĩnh vực, nhóm nhiệm vụ và nhiệm vụ do Chính phủ giao.

Những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nêu trên đã phản ánh sinh động, đầy đủ kết quả và phương châm thực hiện công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ Tài chính là: Phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng của Bộ; luôn hướng về cơ sở, lấy đoàn kết làm nền tảng; lấy đổi mới, sáng tạo làm tư duy; lấy phục vụ và kiến tạo để hành động; lấy nêu gương để rèn luyện, giáo dục cán bộ, đảng viên, để ngày càng hoàn thiện phẩm chất, đạo đức, tư cách người cách mạng.

Công tác tư tưởng được Đảng ủy Bộ xác định là “xương sống” của công tác xây dựng Đảng, vì vậy, Đảng bộ Bộ Tài chính đã thực hiện tốt phương châm đổi mới, bắt đầu từ việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Trung ương gắn với đổi mới phương pháp xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện. Trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng bộ Bộ Tài chính là đơn vị có nhiều hoạt động thi đua thiết thực, tham gia tích cực cùng Đảng ủy Khối trong một số hoạt động cụ thể.

Việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tiếp tục được triển khai đi đôi với nâng cao chất lượng sinh hoạt tư tưởng, sinh hoạt chuyên đề và giáo dục lịch sử, truyền thống; thường xuyên, định kỳ cung cấp thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng nội dung cuốn “Thông tin công tác Đảng” của đảng bộ; chủ động đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng văn hóa.

Cùng với công tác tư tưởng, Đảng ủy Bộ Tài chính triển khai đồng bộ, sáng tạo, lấy hiệu quả việc làm để đánh giá việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng bộ chú trọng phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, tạo sự lan tỏa, từng bước xây dựng văn hóa nêu gương trong toàn Đảng bộ gắn với thực hiện tốt Đề án văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Đảng ủy Bộ đã phối với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ tập trung chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện. Kết quả năm 2018, Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm được 507 đầu mối. Đối với cơ quan Bộ Tài chính, thực hiện kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ đảm bảo nguyên tắc quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; thực hiện giảm 02 cấp phòng, không tổ chức cơ quan đại diện của Bộ tại khu vực phía Nam; điều chuyển, sắp xếp đoàn xe, đội bảo vệ, bộ phận cải cách thủ tục hành chính của Bộ cho phù hợp với yêu cầu quản lý và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, trong đó chú trọng tiêu chuẩn về đạo đức, năng lực và tín nhiệm của cán bộ; kịp thời phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính kịp thời kiện toàn, sắp xếp nhân sự đảm bảo hoạt động của bộ máy, cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ, nhất là bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác; chú trọng phát triển đảng viên theo phương châm nâng cao chất lượng đảng viên bắt đầu từ khâu phát hiện, bồi dưỡng, rèn luyện và giới thiệu kết nạp vào Đảng. Năm 2018, Đảng bộ Bộ Tài chính kết nạp được 318 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 4.876 đồng chí.

Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy Bộ triển khai lãnh đạo, chỉ  đạo thông qua chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát ngay từ đầu năm với phương châm kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; nội dung kiểm tra tập trung vào nội dung thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, việc thực hiện quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chuyên môn được giao; kết hợp kiểm tra với tiếp nhận, xử lý đơn thư, kiến nghị của đảng viên. Đảng ủy Bộ chỉ đạo lấy giám sát làm phòng ngừa, thực hiện tốt công tác tự giám sát ngay từ chi bộ do vậy công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ Bộ Tài chính được triển khai đồng bộ, liên tục, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, tiêu cực, đồng thời giáo dục cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công tác dân vận gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong Đảng bộ Bộ Tài chính được thực hiện có hiệu quả. Công tác dân vận tập trung vào nâng cao chất lượng việc thực hiện quy chế dân chủ; thực hiện tốt nội dung dân vận chính quyền gắn với thực hiện tốt quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện công tác dân vận. Đổi mới nội dung lãnh đạo để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, bảo vệ và phát huy quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, hội viên

Nhìn một cách toàn diện, công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Tài chính năm 2018 đạt được kết quả, tạo ra nhiều điểm nhấn, tác động tích cực từ xây dựng niệm tin cùng với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính xây dựng niềm tin, kiến tạo thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ của Bộ, của Đảng bộ được giao, được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, được xã hội đồng tình, ủng hộ tích cực.

Bước sang năm 2019, Đảng bộ Bộ Tài chính đã ban hành Chương trình công tác xây dựng Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên tiếp tục phấn đấu rèn luyện, cống hiến, giữ gìn đạo đức, tác phong, nêu gương trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đảng viên, phối hợp với lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện Quyết định số 89/QĐ-BTC ngày 08/01/2019 của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ Tài chính.

Theo đó, củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thực hiện quyết liệt các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng; phát triển toàn diện, hài hoà các lĩnh vực văn hoá, xã hội, không ngừng nâng cao đời sồng vật chất, tinh thần của nhân dân; phát huy nguồn lực tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cao, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng, hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; xây dựng Chính phủ điện tử; tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển; đẩy mạnh thông tin và truyền thông và quy hoạch phát triển các cơ quan báo chí; tăng cường công tác phối hợp giữa Chính phủ và các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể.

Phấn đấu tổng thu cân đối ngân sách nhà nước dự kiến tăng khoảng 7% so với năm 2018; tổng chi cân đối ngân sách nhà nước tăng khoảng 7,2%; bội chi khoảng 3,6% GDP.

Bước sang năm 2019 với khi thế mới, phát huy những kết quả đạt được, chắc chắn Đảng bộ Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đạt được những kết quả lớn hơn.

ThS. Vũ Đức Nam
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương