(Chinhphu.vn) - Tổng cục Thuế đã có Công văn gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tổ chức triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trong đó yêu cầu, việc phối hợp thực hiện rà soát, thẩm định đối tượng hộ kinh doanh được hưởng chính sách hỗ trợ phải bảo đảm tổng kinh phí không vượt quá số đã được báo cáo Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là kinh phí được hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương.

Ảnh minh họa

Để triển khai các nội dung quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và công văn số 3306/VPCP-KGVX ngày 25/04/2020 của Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các phòng, Chi cục Thuế khẩn trương thực hiện các công việc sau:

Đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của Chính phủ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ. Thông tin tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục theo nhiều hình thức, bảo đảm doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động tiếp cận và hiểu rõ phạm vi, đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục để các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện đúng và kịp thời nhận được gói hỗ trợ của nhà nước, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Tại các Chi cục thuế căn cứ dữ liệu quản lý thuế, chủ động rà soát phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tuyên tuyền, hỗ trợ các hộ kinh doanh thuộc đối tượng được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP sớm tiếp cận chính sách hỗ trợ để hoàn thành thủ tục hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết công khai, tổng hợp báo cáo đảm bảo thuận lợi, kịp thời hạn, đúng trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Phối hợp thẩm định đối tượng hộ kinh doanh được hưởng chính sách hỗ trợ phải bảo đảm tổng kinh phí

Việc tiếp nhận hồ sơ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về các hộ kinh doanh tạm ngừng nghỉ từ ngày 1/4/2020 và chủ trì phối hợp cơ quan trên địa bàn thực hiện thẩm định theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ số liệu hộ kinh doanh trên địa bàn quản lý, tình hình quản lý thực tế và hồ sơ xác nhận do Ủy ban nhân dân cấp xã gửi sang, Chi cục Thuế chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn thực hiện rà soát kỹ, thẩm định hồ sơ đảm bảo đúng đối tượng hộ kinh doanh được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại khoản 3, Phần II Nghị quyết số 42/NQ-CP và Điều 3 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, kịp thời trình Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đảm bảo về thời gian, trình tự xử lý, nhanh chóng, chính xác, không để trục lợi chính sách, gây mất ổn định tình hình trật tự trên địa bàn.

Việc phối hợp thực hiện rà soát, thẩm định đối tượng hộ kinh doanh được hưởng chính sách hỗ trợ phải bảo đảm tổng kinh phí không vượt quá số đã được báo cáo Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là kinh phí được hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương. Tổng cục Thuế gửi danh sách về số lượng hộ kinh doanh của từng cơ quan thuế trên hệ thống quản lý thuế đã báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để các Cục thuế rà soát, đối chiếu (ftp://ftp.tct.vn/program/TRIEN_KHAI/2019/XuLyDuLieuTNCN/CV trien khai NQ 42 va QD 15).

Tổng cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan Thuế phân công bộ phận làm đầu mối tổng hợp, báo cáo; bộ phận tham mưu triển khai đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể đến từng bộ phận, công chức trong Cơ quan Thuế để tổ chức triển khai, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác, đề cao trách nhiệm và sẵn sàng giải trình trước Quốc hội, Chính phủ và nhân dân. Thủ trưởng Cơ quan Thuế cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện, không để lợi dụng để trục lợi chính sách, tham ô, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

PL