(Chinhphu.vn) – Đó là một trong những kế hoạch mà sắp tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ triển khai thực hiện.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số 1233/QĐ-NHNN Ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Quyết định 357/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Theo Kế hoạch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, các địa phương triển khai hiệu quả Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015, Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển thị trường tín dụng vi mô, tăng cường củng cố, chấn chỉnh, đảm bảo các tổ chức tài chính vi mô và hệ thống quỹ tín dụng nhân dân hoạt động an toàn, bền vững, đúng mục tiêu.

Đồng thời, triển khai Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ; phát triển các sản phẩm dịch vụ tài chính mới phù hợp với khu vực nông thôn bao gồm cả dịch vụ thanh toán, chuyển tiền giá trị nhỏ.

Tiếp tục đẩy mạnh các chương trình cho vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác; đẩy mạnh công tác truyền thông về các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, tín dụng vi mô, tài chính toàn diện…

Vũ Phương Nhi