(Chinhphu.vn) – Theo báo cáo của Bộ Tài chính, số dư Quỹ Bình ổn giá (BOG) đến hết Quý III/2019 (đến hết ngày 30/9/2019) là hơn 2.019 tỷ đồng.

Cụ thể, thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính thông tin chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ BOG trong Quý III năm 2019 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu như sau:

Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2018 là hơn 3.504 tỷ đồng; số dư Quỹ BOG đến hết Quý I/2019 (đến hết ngày 31/3/2019) là âm 620,643 tỷ đồng; số dư Quỹ BOG đến hết Quý II/2019 (đến hết ngày 30/6/2019) là âm 499,932 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý III/2019 (từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 30/9/2019) hơn 2.518 hơn tỷ đồng. Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý III/2019 (từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 30/9/2019): 0 đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý III/2019: 1 tỷ đồng. Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý III/2019: 12 triệu đồng. 

Anh Minh