(Chinhphu.vn)-Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ký công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị đưa ngành chứng khoán vào danh mục ngành dịch vụ thiết yếu để tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán nói chung và các hoạt động liên quan đến thị trường chứng khoán ở các tỉnh, thành phố được hoạt động bình thường.

Công văn nêu rõ ngày 27 và 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có nội dung chỉ đạo tạm đình chỉ các hoạt động kinh doanh dịch vụ, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận thức rằng các dịch vụ tài chính-tiền tệ như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kế toán, kiểm toán… là các dịch vụ thiết yếu của quốc gia cần được duy trì.

Do vậy, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có các công văn: Số 86/TB-UBCK ngày 8/3/2020, số 92/TB-UBCK ngày 13/3/2020, số 120/TB-UBCK ngày 27/3/2020 và số 131/TB-UBCK ngày 31/3/2020 gửi các tổ chức liên quan hoạt động trong ngành chứng khoán là các sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, ngân hàng chỉ định thanh toán, ngân hàng lưu ký phải tổ chức hoạt động bình thường, tăng cường giao dịch trực tuyến và đồng thời tuân thủ các quy định của Trung ương và địa phương về việc phòng, chống dịch.

Việc đưa ngành chứng khoán vào danh mục ngành dịch vụ thiết yếu là để tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán nói chung và các hoạt động liên quan đến thị trường chứng khoán được hoạt động bình thường.

BT