(Chinhphu.vn) - Ngày 21/7, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc với chủ đề: "Đoàn kết - Dân chủ - Kiên định - Sáng tạo - Phát triển - Đổi mới".
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và các đại biểu dự đại hội. Ảnh: TTXVN
Tham dự đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan khóa III do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông trình bày cho thấy, trong nhiệm kỳ vừa qua Đảng bộ đã chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ tổ chức triển khai hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức của Đảng bộ đạt được nhiều kết quả quan trọng; công tác kiểm tra, giám sát có sự chuyển biến tích cực.

Đảng bộ đã hoàn thành 4 trong số 5 chỉ tiêu của Đại hội lần thứ III đề ra. Hầu hết cán bộ, đảng viên tích cực tham gia xây dựng cơ quan, Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các chi bộ, tổ chức đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đồng thời lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các cấp ủy sẽ phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Ban, lãnh đạo các vụ, đơn vị lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác tuyên giáo đạt hiệu quả, chất lượng, trọng tâm là tổ chức tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các đảng ủy đảng bộ bộ phận, các chi ủy phối hợp với lãnh đạo các vụ, đơn vị trong Ban tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu chỉ đạo, định hướng công tác lý luận chính trị, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội, thông tin đối ngoại, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái và các lĩnh vực khoa giáo.

Toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, thực hiện hiệu quả công tác nghiên cứu, giáo dục, truyền bá vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Nhấn mạnh đặc thù công việc của Ban Tuyên giáo Trung ương - cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị Đảng ủy cần lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng và phát huy tinh thần tập thể của cấp ủy, của từng cấp ủy viên và cán bộ, đảng viên về nêu gương một cách thiết thực, hiệu quả nhất. Đồng thời, tích cực phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ chi bộ, cơ quan, đơn vị và trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Sơn Minh Thắng yêu cầu các cán bộ, đảng viên thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, để Đảng bộ thực sự trở thành hạt nhân chính trị, giữ vững và phát huy có hiệu quả vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ, thực hiện nghiêm quy định của Đảng và của Đảng ủy Khối về sinh hoạt chi bộ; phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trong sinh hoạt chi bộ cần tăng cường đấu tranh phê bình và tự phê kịp thời để đem lại hiệu quả cao nhất...

Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới. Ban Chấp hành Đảng bộ đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí; bầu đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, giữ chức Bí thư Đảng bộ cơ quan.

Theo TTXVN