(Chinhphu.vn) - Chiều 21/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thảo luận, cho ý kiến về 2 đề án của Kiểm toán Nhà nước, gồm: Tổ chức, biên chế của Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; vị trí việc làm của Kiểm toán Nhà nước.
Tờ trình số 1665/TTr-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc cho ý kiến “Đề án tổ chức, biên chế của Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” cho biết, theo Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020 và Quy định số 215-QĐ/TW ngày 5/12/2013 của Ban Bí thư Trung ương, tổ chức bộ máy của Kiểm toán Nhà nước gồm 40 đơn vị cấp vụ và tương đương (thành lập thêm 8 đơn vị cấp vụ); căn cứ quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, bám sát chủ trương của Nhà nước, coi trọng về chất lượng hoạt động, tiết kiệm kinh phí ngân sách Nhà nước, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin, Kiểm toán Nhà nước đề xuất thành lập Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VIII thực hiện kiểm toán chuyên ngành về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường và tài nguyên khác để góp phần quản lý tốt nguồn tài nguyên, khoáng sản, giảm thiểu rủi ro và bảo vệ môi trường.

Thành lập Vụ Tài chính trên cơ sở tách Ban Tài chính hiện đang trực thuộc Văn phòng Kiểm toán Nhà nước để phù hợp với quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và là đơn vị đầu mối trong quản lý, chỉ đạo tài chính kế toán 17 đơn vị dự toán trực thuộc có con dấu riêng, tài khoản sử dụng kinh phí độc lập của Kiểm toán Nhà nước. Đổi tên Trung tâm Tin học thành Trung tâm Công nghệ thông tin và Lưu trữ thư viện, đồng thời, bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho đơn vị để đáp ứng yêu cầu lưu trữ về khối lượng thông tin, tài liệu, số liệu với thời hạn lưu trữ tài liệu tương đối dài (tối thiểu là 10 năm); hệ thống các thông tin dữ liệu về đối tượng kiểm toán xây dựng thành hệ thống và cập nhật thường xuyên; phục vụ cho việc theo dõi, nghiên cứu, phân tích và khai thác của Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, so với Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020, giảm được 6 đơn vị trực thuộc, gồm: Kiểm toán nhà nước khu vực XIV, Kiểm toán Nhà nước khu vực XV, Vụ Thi đua-Khen thưởng; Trung tâm Thông tin, tư liệu và thư viện; Viện Nghiên cứu Khoa học kiểm toán; Thời báo Kiểm toán.

Về quy mô về biên chế giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030, Kiểm toán Nhà nước đề xuất biên chế của Kiểm toán Nhà nước giãn lộ trình triển khai, dàn đều trong 10 năm, từ năm 2016 đến năm 2025. Giai đoạn 2016-2020: nguồn nhân lực là 2.629 người, trong đó gồm 2.374 công chức và 255 viên chức. Giai đoạn đến năm 2025: Nguồn nhân lực của Kiểm toán Nhà nước tăng thêm là 425 công chức.

Như vậy, tổng cộng hai giai đoạn 10 năm (từ 2016-2025) tổng số đội ngũ công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước đến năm 2025 là 3.054 người (giảm so với Chiến lược là 446 người). Giai đoạn 2025 đến 2030, trên cơ sở ổn định số biên chế đã có, Kiểm toán Nhà nước tập trung kiện toàn, sắp xếp, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng nhiệm vụ đặt ra.

Tờ trình số 1666/TTr-KTNN ngày 16/12/2016 của Kiểm toán Nhà nước về việc phê duyệt “Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của Kiểm toán Nhà nước” xác định danh mục gồm 60 vị trí việc làm đối với công chức.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển bày tỏ đồng tình với Tờ trình của Kiểm toán Nhà nước về  “Đề án tổ chức, biên chế của Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030". Nhấn mạnh Kiểm toán Nhà nước đã có bước tiết kiệm biên chế, Đề án giảm so với Chiến lược là 446 người, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng đây là sự cố gắng lớn của toàn ngành trong khi nhiệm vụ của kiểm toán ngày càng tăng lên.

Đánh giá cao sự chuẩn bị Tờ trình của Kiểm toán Nhà nước rất cụ thể, chi tiết, trách nhiệm và cầu thị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh Kiểm toán Nhà nước cần làm rõ việc giảm bộ máy, con người trong điều kiện nhiệm vụ của ngành ngày càng tăng liệu có sự mẫu thuẫn hay không, có đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của ngành hay không.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao sự chuẩn bị hai Đề án công phu, chất lượng có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Kiểm toán Nhà nước; tán thành quan điểm, mục tiêu, yêu cầu xây dựng Đề án...

UBTVQH tán thành với đề xuất biên chế của Kiểm toán Nhà nước. Giai đoạn 2016-2020: Nguồn nhân lực là 2.629 người. Giai đoạn đến năm 2025: Nguồn nhân lực của Kiểm toán Nhà nước tăng thêm 425 công chức. Như vậy, tổng cộng hai giai đoạn 10 năm (từ 2016-2025) tổng số đội ngũ công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước đến năm 2025 là 3.054 người (giảm so với Chiến lược là 446 người)...

Trên cơ sở ý kiến của UBTVQH tại phiên làm việc này, Kiểm toán Nhà nước hoàn chỉnh lại, làm thành hồ sơ để báo cáo Bộ Chính trị. Sau khi đã có ý kiến của Bộ Chính trị, Kiểm toán Nhà nước chuẩn bị Tờ trình để trình UBTVQH quyết định.

Nguyễn Hoàng