(Chinhphu.vn) – Thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ về thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chính phủ quyết nghị về xây dựng một số đoạn cao tốc tuyến Bắc - Nam phía Đông

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 20/NQ-CP về Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Nghị quyết thông qua một số đề xuất của Bộ Giao thông vận tải để triển khai Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 (Dự án) đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 21/10/2017, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, có cơ chế giám sát, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư.

Nguyên tắc, nội dung chi và quản lý phần vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư như sau:

Nguyên tắc chi: Sử dụng vốn Nhà nước để thực hiện các hạng mục công việc do cơ quan nhà nước tổ chức thực hiện; vốn Nhà nước phải được quản lý chặt chẽ phù hợp với quy định pháp luật.

Nội dung chi như sau: Chi phí công tác tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị Dự án, thiết kế kỹ thuật, dự toán, tư vấn giao dịch, tư vấn kiểm định chất lượng trong quá trình thi công của cơ quan nhà nước; chi phí của Ban quản lý dự án thuộc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chi phí rà phá bom mìn, vật nổ; chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư và các chi phí khác thuộc trách nhiệm của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hỗ trợ một phần chi phí xây dựng công trình để đảm bảo tính khả thi về tài chính; mức hỗ trợ sẽ được tính toán cụ thể trên cơ sở phương án tài chính của từng dự án.

Về quản lý phần vốn đầu tư của Nhà nước, theo Nghị quyết, các nội dung chi cho các hạng mục công việc do cơ quan nhà nước thực hiện, quản lý theo quy định của Luật đầu tư công. Phần vốn đầu tư của Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí xây dựng công trình để đảm bảo tính khả thi về tài chính, quản lý theo quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ; sau khi đã giải ngân hết 50% vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư và đủ điều kiện giải ngân phần vốn vay sẽ thực hiện giải ngân song song theo tỷ lệ phần vốn đầu tư của Nhà nước, vốn vay thương mại và vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư trên cơ sở khối lượng thực hiện, được nghiệm thu, được quy định cụ thể tại hợp đồng dự án.

Vốn chủ sở hữu nhà đầu tư tham gia Dự án tính toán trong báo cáo nghiên cứu khả thi và hồ sơ mời thầu với tỷ lệ 20% tổng vốn đầu tư. Mức lợi nhuận trên phần vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư khi tính toán phương án tài chính để phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư bằng mức lợi nhuận trung bình trên phần vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư ở các dự án BOT đường bộ đã triển khai trong thời gian vừa qua; mức lợi nhuận chính thức của nhà đầu tư được xác định thông qua đấu thầu cạnh tranh.

Nghị quyết nêu rõ, triển khai lập, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình làm cơ sở xác định tổng vốn đầu tư và phương án tài chính trong hồ sơ mời thầu đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để kiểm soát chặt chẽ hơn chi phí đầu tư. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải qua đấu thầu; trường hợp chỉ có 1 nhà đầu tư trúng sơ tuyển sẽ báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) bổ sung vào dự thảo hợp đồng dự án trong hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư quy định “Nhà đầu tư vi phạm hợp đồng trong trường hợp sau 6 tháng không ký được hợp đồng tín dụng với ngân hàng, tổ chức tín dụng đủ phần vốn vay theo quy định để triển khai dự án; cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng và hợp đồng hết hiệu lực”. Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất giải pháp xử lý.

Sử dụng giá trị vốn góp của Nhà nước thông qua đấu thầu là giá trị thanh toán cho nhà đầu tư. Trường hợp có điều chỉnh, bổ sung hạng mục do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định sẽ thanh toán theo quy định từ nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, nằm trong chi phí dự phòng khối lượng của Dự án. Việc thay đổi giải pháp kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ mới dẫn đến kinh phí tăng - giảm do nhà đầu tư tự chịu hoặc được hưởng; Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm giám sát nội dung thay đổi giải pháp kỹ thuật, bảo đảm chất lượng công trình.

Theo Nghị quyết, bổ sung dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông vào danh mục các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT; Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT, bổ sung thành viên là Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có dự án đi qua. Thành lập Tổ công tác liên ngành để hỗ trợ cơ quan nhà nước có thẩm quyền đàm phán, thực hiện dự án gồm đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp và địa phương nơi có dự án đi qua, có mời thêm một số chuyên gia (nếu cần thiết).

2 phương án triển khai Dự án Phan Thiết - Dầu Giây

Đối với Dự án Phan Thiết - Dầu Giây, Thủ tướng Chính phủ quyết định dừng triển khai Quyết định số 1597/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2012 về việc ban hành cơ chế quản lý, thực hiện dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thí điểm theo hình thức PPP và chấm dứt việc chỉ định Công ty TNHH tập đoàn Bitexco (Công ty Bitexco) là Nhà đầu tư thứ nhất thực hiện Dự án. Giao Bộ GTVT thông báo với Ngân hàng Thế giới.

Bộ GTVT giao Công ty Bitexco tiếp tục thực hiện hoàn chỉnh, cập nhật báo cáo nghiên cứu khả thi theo nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trước đây.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổ chức xác định chi phí chuẩn bị dự án và chi phí cơ hội cho Công ty Bitexco, đàm phán với Công ty Bitexco theo 2 phương án sau để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định:

Phương án 1 (Công ty Bitexco không tiếp tục tham gia đầu tư Dự án): Nhà nước sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ bố trí cho Dự án để thanh toán chi phí chuẩn bị dự án và khoản chi phí cơ hội cho Công ty Bitexco ngay sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt.

Phương án 2 (Công ty Bitexco tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư): Công ty Bitexco được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ; kinh phí chuẩn bị dự án nằm trong chi phí đầu tư của Dự án và được thanh toán bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ bố trí cho Dự án ngay sau khi có kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Chính phủ giao Bộ GTVT căn cứ quy mô từng dự án thành phần, tổ chức thẩm định và quyết định đầu tư theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật; đối với phần vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức PPP, Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định trước khi phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi. Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành văn bản quy định quy trình quyết toán hợp đồng đối với nhà đầu tư. Bộ GTVT và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, đề xuất phương án huy động vốn tín dụng cho dự án.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao ban hành văn bản hướng dẫn các điều kiện cụ thể để nhà đầu tư các dự án được tiếp cận, cung cấp vốn tín dụng, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định những vấn đề vượt thẩm quyền; đồng thời, phối hợp Bộ GTVT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất phương án huy động vốn tín dụng cho dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về xác định vốn lưu động trong tổng vốn đầu tư dự án. Bộ Tài chính ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về mức lợi nhuận trên phần vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư; hướng dẫn thanh toán vốn Nhà nước tham gia thực hiện dự án PPP, quyết toán công trình dự án hoàn thành.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện, rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đáp ứng tiến độ các Dự án. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có dự án đi qua chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ các Dự án.

Xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình được đầu tư xây dựng từ năm 2018-2021 với mục tiêu kết nối giao thông hành lang ven biển Bắc Bộ, mở rộng quỹ đất cho đầu tư sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên biển, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương có tuyến đường đi qua; tạo thuận lợi trong xử lý các tình huống cứu hộ, cứu nạn và ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu và tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh khu vực ven biển.

Phạm vi đầu tư xây dựng tuyến đường với tổng chiều dài 35,5km, trong đó điểm đầu tại Km9+00, giao với Quốc lộ 37 mới tại Km2+384,15 (kết nối với điểm cuối dự án tuyến đường bộ ven biển thành phố Hải Phòng và 09km thuộc địa phận tỉnh Thái Bình); điểm cuối tại Km44+500, đấu nối với đường đầu cầu vượt sông Hồng tại xã Nam Phú, huyện Tiền Hải; xây dựng cầu vượt sông Hồng dài khoảng 2,195km đấu nối vào tuyến đường bộ ven biển tỉnh Nam Định.

Tuyến đường được đầu tư xây dựng theo quy mô đường cấp III đồng bằng; vận tốc thiết kế 80km/h. Tổng mức đầu tư là 3.872 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương 1.100 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác là 1.593 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư BOT là 1.289 tỷ đồng.

Về phương án tài chính, nhà đầu tư xây dựng trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ để hoàn vốn đối với phần vốn của Nhà đầu tư đã đầu tư xây dựng dự án theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian dự kiến thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ hoàn vốn dự án là 23 năm 3 tháng (từ năm 2022 đến năm 2045). Thời gian chính thức sẽ được xác định thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Thái Bình chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật; bố trí ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác trong kế hoạch ngân sách hàng năm của tỉnh để triển khai dự án theo đúng tiến độ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính và UBND tỉnh Thái Bình rà soát, cân đối nguồn vốn để triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng hội Y học Việt Nam cần tích cực tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Tổng hội Y học Việt Nam cần tích cực tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội thông qua việc góp ý vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách liên quan đến ngành y tế, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tập trung tư vấn, phản biện việc đổi mới mạnh mẽ cơ chế tự chủ của bệnh viện (trước mắt là cơ chế tự chủ của các bệnh viện lớn); phát triển các chuỗi bệnh viện; đào tạo nhân lực ngành y tế theo xu thế quốc tế…

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Tổng hội Y học Việt Nam.

Thông báo nêu rõ, với vai trò là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Tổng hội Y học Việt Nam đã tập hợp, quy tụ được nhiều Hội chuyên ngành thành viên với sự tham gia ngày càng đông đảo của các cán bộ, trí thức ngành y tế, trong đó có nhiều người có uy tín, giàu kiến thức, kinh nghiệm trong chuyên môn y khoa và quản lý ngành y tế. Trong thời gian qua. Tổng hội đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, các Bộ, ngành, địa phương liên quan và có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân như: tham gia xây dựng cơ chế chính sách, nghiên cứu khoa học y học, giám sát việc sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế, đánh giá chất lượng bệnh viện, tổ chức các lớp tập huấn cho các bác sĩ, điều dưỡng về y nghiệp, y đức, tuyên truyền giáo dục phổ biến kiến thức về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe…

Trong thời gian tới, Tổng hội Y học Việt Nam cần tiếp tục phát huy, khẳng định vị thế, vai trò là tổ chức đại diện của những trí thức tiêu biểu của ngành y, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ pháp luật đã quy định.

Trong đó, tích cực tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội thông qua việc góp ý vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách liên quan đến ngành y tế, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tập trung tư vấn, phản biện việc đổi mới mạnh mẽ cơ chế tự chủ của bệnh viện (trước mắt là cơ chế tự chủ của các bệnh viện lớn); phát triển các chuỗi bệnh viện; đào tạo nhân lực ngành y tế theo xu thế quốc tế… Tham gia cùng Bộ Y tế trong xây dựng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị. Tích cực đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong việc xây dựng lộ trình và đẩy mạnh thực hiện việc đánh giá, công bố chất lượng, xếp hạng bệnh viện đối với các các bệnh viện nhà nước và các bệnh viện tư nhân theo tiêu chí của Bộ Y tế. Bộ Y tế nghiên cứu, xây dựng và thực hiện chuyển dần từng bước việc đánh giá, công bố chất lượng bệnh viện cho Tổng hội Y học Việt Nam và các Hội thành viên của Tổng hội thực hiện như thông lệ, xu thế quốc tế.

Đồng thời, tiếp tục thành lập Hội đồng chuyên gia đánh giá việc quản lý, sử dụng, từ đó kiến nghị, đề xuất các giải pháp để quản lý và sử dụng có hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế. Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội thực hiện việc này; quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng của Tạp chí Y học Việt Nam đạt tầm tạp chí khoa học quốc tế; phấn đấu hoàn thành Từ điển Bách khoa y học Việt Nam.

Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tổ chức tốt Hội nghị lần thứ XVIII Hội Y học các nước Đông Nam Á; tăng cường hợp tác của các Hội chuyên ngành thành viên của Tổng hội và thúc đẩy hợp tác chuyên sâu trong các chuyên ngành; tiếp tục phát triển hội viên, Tổng hội phải thực sự là tổ chức đại diện cho những người đang công tác trong ngành Y tế, góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp của người thầy thuốc Việt Nam, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ của các y bác sĩ, thực sự là “lương y như từ mẫu”.

Hải phòng - Thành phố đổi mới sáng tạo

Hải Phòng phải trở thành một trung tâm kinh tế lớn, thành phố đổi mới sáng tạo, là một cực tăng trưởng của cả nước.

Nhiệm vụ trên Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao cho thành phố Hải Phòng tại Thông báo số 122/TB-VPCP.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, thành phố Hải Phòng phải phát huy tối đa những tiềm năng, lợi thế của mình, “bứt phá đi trước” trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực cho vùng kinh tế phía Bắc.

Hải Phòng trở thành một đô thị thông minh hiện đại

Thành phố phải tiếp tục tái cấu trúc nền kinh tế gắn với rà soát, điều chỉnh lại các quy hoạch tổng thể và quy hoạch ngành; đẩy mạnh phát triển các ngành sản xuất gắn với thị trường trong nước và quốc tế, trong đó, tập trung hỗ trợ các ngành sản xuất công nghiệp mũi nhọn như sản xuất ô tô; tận dụng lợi thế về du lịch biển để tạo điểm nhấn thu hút du khách cả trong nước và quốc tế; đẩy mạnh đầu tư, xây dựng, hiện đại hóa, kết nối cơ sở hạ tầng đô thị, các khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển, phát triển các dịch vụ cảng biển.

Đồng thời, nghiên cứu có các cơ chế, giải pháp để thực hiện hiệu quả các chiến lược, kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XV đã đề ra; thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước để phát triển kinh tế - xã hội; rà soát các chỉ tiêu cụ thể của từng sản phẩm, kịp thời điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn một cách hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ quá trình phát triển đô thị, xây dựng Hải Phòng trở thành một đô thị thông minh hiện đại, hấp dẫn với những nét riêng, thu hút người tài về sống và lập nghiệp ở Hải Phòng.

Tạo dấu ấn Thành phố công nghiệp

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu thành phố phải ban hành các chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất; tạo điều kiện về giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp và tái định cư cho người dân; quy hoạch các khu kinh tế, các khu công nghiệp phải gắn với nhà ở xã hội cho người lao động, người dân trong khu vực dự án. Bên cạnh phát triển nhà ở thương mại, nhà quản lý và doanh nghiệp cần chú trọng phát triển nhà ở xã hội, tạo điều kiện cho mọi người dân có chỗ ở bền vững; kiểm soát chặt chẽ việc bảo vệ môi trường; phát triển văn hóa - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định xã hội.

Xây dựng bộ máy hành chính trong sạch, vững mạnh, phục vụ người dân và doanh nghiệp; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức và cá nhân có vi phạm trong thực thi công vụ; giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm, cháy nổ, buôn lậu trên biển./.