(Chinhphu.vn) - Thông cáo báo chí của VPCP về thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 19/8/2020.
Quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 92/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh.

Nghị định này quy định về cải tạo, đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở huấn luyện dự bị động viên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh).

Cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh có chức năng, nhiệm vụ: Huấn luyện lực lượng dự bị động viên trên địa bàn tỉnh; tập huấn, bồi dưỡng và huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ; huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ cho các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng do cấp tỉnh tổ chức; thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh giao.

Về nguyên tắc cải tạo, đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng cơ sở huấn luyện, mỗi tỉnh cải tạo, đầu tư xây dựng 1 cơ sở huấn luyện.

Tận dụng các cơ sở sẵn có ở địa phương phải phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội, quy hoạch sử dụng đất và yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện lực lượng dự bị động viên, để cải tạo, đầu tư xây dựng cơ sở huấn luyện đủ điều kiện huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu đối với lực lượng dự bị động viên đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Nghị định quy định cụ thể cải tạo, đầu tư xây dựng cơ sở huấn luyện. Theo đó, việc cải tạo, đầu tư xây dựng cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh gồm doanh trại, trường bắn, thao trường huấn luyện, các công trình phụ trợ khác phù hợp quy hoạch đã được quân khu, Bộ Quốc phòng phê duyệt.

Vị trí cải tạo, đầu tư xây dựng cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh gồm: Trung tâm huấn luyện dự bị động viên của tỉnh đối với các tỉnh đã có; doanh trại và các công trình phụ trợ thuộc Trung đoàn bộ binh của tỉnh; doanh trại và các công trình phụ trợ thuộc trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh; trường bắn, thao trường huấn luyện và các công trình phụ trợ thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan quân sự cấp tỉnh.

Doanh trại trong cơ sở huấn luyện

Doanh trại của cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh được cải tạo, đầu tư xây dựng bảo đảm tối thiểu cho 1 tiểu đoàn bộ binh đủ quân (theo thiết kế mẫu doanh trại tiểu đoàn bộ binh đủ quân của Bộ Quốc phòng).

Trường bắn, thao trường huấn luyện của cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh được cải tạo, đầu tư xây dựng, gồm: Trường bắn; thao trường huấn luyện, diễn tập chiến thuật; thao trường huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, quân sự địa phương; thao trường huấn luyện kỹ, chiến thuật chuyên ngành; khu huấn luyện điều lệnh, thể lực và hoạt động thể thao; phòng học chuyên ngành.

Trường bắn, thao trường huấn luyện quy định nêu trên phải bảo đảm sự liên hoàn, phát huy hết công năng, đáp ứng yêu cầu huấn luyện lực lượng dự bị động viên; cơ sở huấn luyện sử dụng trường bắn của cấp tỉnh (nếu có), trường bắn khu vực hoặc trường bắn quốc gia có trên địa bàn.

Các cơ sở huấn luyện còn thiếu hạng mục công trình theo quy định, cơ quan quân sự cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự án cải tạo, đầu tư trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Theo đó, lĩnh vực báo chí, truyền thông có 5 dịch vụ ngân sách Nhà nước bảo đảm 100%: 1-Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị; 2- Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh-quốc phòng; 3- Thông tin tuyên truyền phục vụ tuyên truyền đối ngoại; 4- Thông tin tuyên truyền phục vụ thiếu niên, nhi đồng, người khiếm thính, khiếm thị, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các nhiệm vụ trọng yếu khác phù hợp với từng thời kỳ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 5- Đo lường mức độ tiếp cận, sử dụng thông tin của khán giả phục vụ đánh giá hiệu quả nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị-quốc phòng, đối ngoại và phát triển kinh tế-xã hội.

Lĩnh vực công nghệ thông tin có 9 dịch vụ ngân sách Nhà nước bảo đảm 100% như: Điều phối hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội; diễn tập phòng chống tấn công mạng bảo đảm an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng của Đảng, Nhà nước; giám sát phòng, chống, ngăn chặn thư rác, tin nhắn rác cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội; giám sát an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng và hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử;...

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành theo thẩm quyền định mức kinh tế-kỹ thuật, tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước; phối hợp với Bộ Tài chính ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thông tin và truyền thông sử dụng ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật về giá.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, căn cứ nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý về lĩnh vực thông tin và truyền thông và danh mục dịch vụ sự nghiệp công, để xác định chi tiết các danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

UBND cấp tỉnh căn cứ nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của địa phương về lĩnh vực thông tin và truyền thông, danh mục dịch vụ sự nghiệp công, để xây dựng, ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực sự nghiệp thông tin và truyền thông theo phân cấp thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

ĐBSCL cần thúc đẩy mọi giải pháp để tăng trưởng kinh tế

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị với lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, kinh tế-xã hội vùng ĐBSCL tuy phải đối mặt với khó khăn, thách thức chưa từng có nhưng các địa phương trong vùng đã quyết liệt chủ động phòng, chống đại dịch COVID-19, đồng thời tích cực chỉ đạo các giải pháp chống hạn hán, xâm nhập mặn bước đầu có hiệu quả, tăng trưởng kinh tế của một số địa phương trong vùng đạt cao hơn bình quân chung của cả nước...

Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế bình quân chung của vùng ĐBSCL đạt 1,2%, một số địa phương tăng trưởng âm. Giải ngân vốn đầu tư công tuy cao hơn bình quân chung của cả nước nhưng vẫn còn chậm; số xã đạt chuẩn nông thôn mới thấp hơn mức bình quân cả nước; đô thị hóa chưa tương xứng với yêu cầu phát triển; du lịch chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế nhất là du lịch sinh thái; kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền của các tỉnh, thành phố trong vùng ĐBSCL khắc phục khó khăn, đoàn kết, sáng tạo, có ý chí, quyết tâm, phát huy tiềm năng, lợi thế, bứt phá vươn lên mạnh mẽ, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ phát triển  kinh tế-xã hội năm 2020 và những năm tiếp theo của địa phương mình.

Các tỉnh, thành phố trong vùng huy động sự vào cuộc cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/04/2020 của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Đồng thời, nỗ lực, quyết liệt thúc đẩy triển khai mọi giải pháp để tăng trưởng kinh tế toàn vùng ĐBSCL không thấp hơn mức trung bình cả nước; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực chủ động tháo gỡ lực cản đối với phát triển ở địa phương mình, chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, bằng mọi biện pháp giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2020, coi đây là quyết tâm chính trị của các địa phương đóng góp vào kết quả chung của cả nước.

Bên cạnh đó, khẩn trương triển khai lập quy hoạch vùng ĐBSCL và quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong quá trình lập quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh cần lưu ý phát huy tiềm năng, lợi thế đặc thù của vùng, của từng địa phương; quan tâm các vấn đề liên quan đến liên kết nội vùng và liên kết với Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong đó, về nông nghiệp, hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng, giá trị và giá trị gia tăng cao thích ứng với biến đổi khí hậu với 3 trọng tâm: Thủy sản, cây ăn quả, lúa gạo theo tỉ lệ, cơ cấu phù hợp diễn biến của khí hậu, môi trường và thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Về công nghiệp, cần phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; công nghiệp phụ trợ phục vụ nông nghiệp, cơ khí nông nghiệp; chế biến nông lâm thủy hải sản gắn với vùng nguyên liệu.

Hình thành các trung tâm dịch vụ, thương mại cấp tiểu vùng nằm ở các đô thị trọng điểm, các khu kinh tế biển, trung tâm logistic, phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Hình thành các cụm dịch vụ hiệu quả cao, nhất là các khu vực ven biển, tăng cường kết nối vùng du lịch ĐBSCL.

ĐBSCL cần thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, quan tâm phát triển doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để doanh nghiệp có điều kiện vừa thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa có trách nhiệm với xã hội, chia sẻ với nhân dân, công nhân lao động nhất là trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Phát triển kinh tế số, thương mại điện tử dựa vào tiềm năng, thế mạnh của các địa phương trong vùng; tăng cường áp dụng công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng những cánh đồng “thông minh”.

Các bộ, ngành, cơ quan Trung ương phối hợp, tháo gỡ khó khăn tại từng địa phương, tạo điều kiện thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ, đề xuất phương án xử lý kiến nghị của địa phương để tháo gỡ “nút thắt”, “điểm nghẽn” trong việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành tích cực, chủ động hỗ trợ các địa phương trong vùng kết nối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các tập đoàn đa quốc gia đang có xu hướng chuyển dịch vốn đầu tư vào Việt Nam để thu hút đầu tư thời gian tới./.