(Chinhphu.vn) - Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương đã khai mạc sáng 14/10 tại Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Tham dự Đại hội có 296 đại biểu đại diện cho hơn 80.000 đảng viên của 35 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối; Lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo một số địa phương.
 
Văn kiện của Đại hội nêu rõ trong những năm qua, mặc dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biễn rất phức tạp, tác động bất lợi đến Việt Nam, kinh tế trong nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã quán triệt và vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, lãnh đạo các đảng uỷ trực thuộc hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Trong 5 năm qua, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối được giữ vững và có mức tăng trưởng khá, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra, sử dụng ngày càng có hiệu quả các nguồn lực, bảo toàn vốn và tài sản nhà nước được giao. Đồng thời, các doanh nghiệp trong Khối cũng đã tích cực, đi đầu trong đầu tư các dự án phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, các dự án sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn, các vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và bảo đảm các yêu cầu về quốc phòng, an ninh.

Theo Báo cáo, tổng doanh thu của các doanh nghiệp thuộc khối đạt gần 6.500 nghìn tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 600 nghìn tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 1.000 nghìn tỉ đồng, tính trung bình năm, nhiệm kỳ 2010-2015 doanh thu tăng 29,2%, lợi nhuận trước thuế tăng 24,3% và nộp ngân sách nhà nước tăng 23,53% so với giai đoạn 2007-2010. Đặc biệt, so với năm 2010, đến năm 2015 vốn chủ sở hữu của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối tăng trên 74%, đạt gần 1.200 nghìn tỉ đồng; tổng tài sản tăng trên 66,4%, đạt 5.800 nghìn tỉ đồng.

Trong điều kiện nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối luôn giữ được vai trò nòng cốt trong nền kinh tế, là lực lượng vật chất quan trọng để Đảng, Nhà nước bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, điều tiết lãi suất ở các ngân hàng thương mại, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đưa nền kinh tế nước ta vượt qua khó khăn và dần phục hồi và đạt mức tăng trưởng khá.

Đảng bộ Khối cũng đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp mà trọng tâm là cổ phần hoá và thoái vốn đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính, bước đầu đã tạo sự chuyển biến trong việc huy động các nguồn lực trong xã hội và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt đã giải quyết tốt các vấn đề phát sinh trong quá trình cổ phần hóa như bảo đảm chính sách, việc làm cho người lao động dôi dư; tái cơ cấu sản phẩm, thị trường trong nước và ngoài nước, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp; tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp nhà nước...

Cùng với việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các tập đoàn, các tổng công ty, ngân hàng trong Khối thường xuyên quan tâm thực hiện tốt trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, với xã hội; đi đầu, góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 30a của Chính phủ và các hoạt động an sinh xã hội. Các doanh nghiệp thuộc Khối đã hỗ trợ 11.643 tỉ đồng cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn cả nước, hàng năm đóng góp gần 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia; đảm bảo việc làm và đời sống ổn định cho trên 1,3 triệu người lao động.

Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị của Đảng uỷ Khối và các đảng uỷ trực thuộc đã có bước đổi mới quan trọng về phương thức lãnh đạo; tập trung xây dựng, ban hành nhiều nghị quyết, kết luận; lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Vai trò lãnh đạo của Đảng được khẳng định và nâng cao. Việc tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương được thực hiện nghiêm túc; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng được chú trọng; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển đảng viên được quan tâm; công tác tổ chức cán bộ, quản lý đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường; chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ được nâng lên; đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng; việc triển khai "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" được đẩy mạnh và có những kết quả tích cực.

Trong nhiệm kỳ tới (2015-2020), Đảng ủy Khối xác định mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; chủ động hội nhập quốc tế; phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước, đẩy nhanh sắp xếp, đổi mới, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; tăng cường hiệu lực quản lý của doanh nghiệp; nâng cao đời sống người lao động; phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2015-2020 về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được xác định là: Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 7,5-8%/năm; nộp ngân sách tăng bình quân trên 5%/năm; lợi nhuận trước thuế tăng bình quân từ 8-10%/năm; tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt bình quân trên 9%/năm; thu nhập của người lao động tăng bình quân 5%/năm; hoàn thành tiến độ, chất lượng 100% công trình, dự án trọng điểm quốc gia; năng suất lao động hằng năm tăng gấp 2 lần;…

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt biểu dương toàn Đảng bộ, cấp uỷ đảng các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên và tập thể người lao động trong Khối Doanh nghiệp Trung ương về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 5 qua. “Trong điều kiện nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối luôn giữ được vai trò nòng cốt trong nền kinh tế, là lực lượng vật chất quan trọng để Đảng, Nhà nước bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, điều tiết lãi suất ở các ngân hàng thương mại, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đưa nền kinh tế nước ta vượt qua khó khăn, dần phục hồi và đạt mức tăng trưởng khá. Từ năm 2013 đến nay, kinh tế nước ta quý sau tăng cao hơn quý trước và năm sau cao hơn năm trước; 9 tháng đầu năm 2015, tăng trưởng GDP của cả nước là 6,5%, nếu không có biến động lớn, bất lợi đối với nền kinh tế nước ta thì theo nhiều dự báo, năm 2015 có thể tăng trưởng GDP cao hơn con số 6,5%” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

Bên cạnh những kết quả đạt được rất đáng trân trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương cần nghiêm túc nhìn nhận sâu sắc, nhất là những nguyên nhân chủ quan về những hạn chế, yếu kém để có giải pháp ra sức khắc phục kịp thời, hiệu quả trong nhiệm kỳ tới như: việc tái cơ cấu doanh nghiệp còn chậm, có nơi trách nhiệm chưa cao, chưa quyết liệt; một số doanh nghiệp có mức tăng trưởng thấp hơn so với kế hoạch; hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng và nguồn lực đã được đầu tư; ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh còn ít, còn chậm; một số doanh nghiệp thua lỗ, quản lý yếu kém, gây thất thoát tài sản của Nhà nước...

Khẳng định những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế yếu kém còn tồn tại cũng như phân tích tình hình khu vực và thế giới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, trong những năm tới, các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển, nhưng cũng sẽ phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức. “Phải biết tận tận dụng tối đa các thuận lợi, các cơ hội, đồng thời biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, thuận lợi cho phát triển” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu.

Cơ bản nhất trí với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ 2015-2020 trong Báo cáo chính trị của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu ra một số nội dung để Đại hội nghiên cứu, thảo luận trong quá trình xây dựng Nghị quyết của nhiệm kỳ tới.

Theo đó, nhiệm vụ lớn đầu tiên về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện sáng tạo, có hiệu các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết của Đại hội XII của Đảng sắp tới về doanh nghiệp nhà nước. Tập trung lãnh đạo triển khai để các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối tổ chức thực hiện có tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; phải nỗ lực cao nhất để kết quả sản xuất kinh doanh tương xứng với nguồn lực đã được đầu tư, được giao cho doanh nghiệp nhà nước; tương xứng với vai trò, trách nhiệm, niềm tin và sự quan tâm mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã dành cho doanh nghiệp nhà nước, cho Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương.

Đồng thời Đảng uỷ Khối cần tiếp tục phối hợp tốt với các ban cán sự đảng bộ, ngành và cơ quan chức năng; nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan đảng, nhà nước có thẩm quyền về cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước. Cần tập trung chỉ đạo thực hiện tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp, khắc phục tình trạng chậm tiến độ; đổi mới, hiện đại hoá công nghệ quản trị và sản xuất kinh doanh, phát triển mạnh mẽ công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, gắn khoa học-công nghệ với sản xuất, áp dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. “Làm tốt được vai trò của mình, một mặt các đồng chí phải vươn lên, phải năng động sáng tạo, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, đồng thời cũng phải đề nghị với Đảng, Nhà nước những cơ chế, chính sách gì để tạo thuận lợi, để tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục vươn lên, hoàn thành tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ Khối cần tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp nhà nước  - một trong 3 khâu đột phá chiến lược; đổi mới và nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất, kinh doanh; phát triển mạnh mẽ công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học-công nghệ; ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. “Trong điều kiện hội nhập, trong điều kiện phải cạnh tranh thì một trong những yếu tố có ý nghĩa quyết định là phải nâng cao năng lực, hiệu quả quản trị của doanh nghiệp và ứng dụng khoa học-công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị các doanh nghiệp trong Khối cần đẩy mạnh thực hiện tốt chính sách về bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng, ổn định chính trị, xã hội; tạo nền tảng để doanh nghiệp nhà nước phát triển vững chắc hơn trong nhiệm kỳ tới.

Nhiệm vụ lớn thứ hai được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề cập là về công tác xây dựng Đảng. Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng bộ Khối cần chủ động, sáng tạo hơn nữa trong việc triển khai các nghị quyết của Trung ương cũng như của Đảng bộ, đưa nghị quyết phải thực sự đi vào cuộc sống; triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư, quản lý tài chính, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đặc biệt là giám sát hiệu quả người đứng đầu doanh nghiệp và cấp uỷ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tăng cường lãnh đạo công tác dân vận, các đoàn thể trong doanh nghiệp, tạo được mối quan hệ lao động hài hoà và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, nhất là công tác giám sát toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Đặc biệt là, Đảng bộ cần tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", tăng cường công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng nhằm ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục quán triệt để các cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Khối nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về vai trò, vị trí, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy được sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Đảng uỷ Khối và các cấp uỷ trong Khối cần quán triệt đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và xây dựng chương trình hành động thực hiện sát hợp với đặc thù doanh nghiệp. Chú trọng làm tốt công tác tư tưởng trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp và trước biến động bất thường của kinh tế thế giới để cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, đơn vị; xây dựng văn hoá doanh nghiệp, giữ gìn bản sắc dân tộc trong hội nhập kinh tế quốc tế. Thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn có hiệu quả tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ tập trung làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là bí thư cấp uỷ, người đứng đầu doanh nghiệp có năng lực, có đạo đức, tâm huyết, trách nhiệm, đặc biệt là đánh giá đúng, bố trí đúng đội ngũ cán bộ cốt cán của doanh nghiệp. Chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, nhất là quản trị tài chính doanh nghiệp; xây dựng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển của doanh nghiệp, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ, xây dựng và rà soát đội ngũ cán bộ theo quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ; chủ động đào tạo, lựa chọn và bố trí cán bộ quản lý phù hợp với mục tiêu dài hạn, xây dựng lực lượng cán bộ kế cận, khắc phục tình trạng hụt hẫng cán bộ lãnh đạo ở một số doanh nghiệp.

Tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho biết: Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống xã hội. Các văn kiện của Trung ương được chuẩn bị rất công phu và đang trong quá trình lấy ý kiến toàn Đảng, toàn dân. Thủ tướng đề nghị các đại biểu Đại hội phát huy trí tuệ, thảo luận góp ý kiến vào các văn kiện của Đảng và đóng góp xây dựng Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương một cách thiết thực và toàn diện.

Nêu rõ việc bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016-2020 là rất quan trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các đại biểu Đại hội phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn các đồng chí tiêu biểu cho phẩm chất, đạo đức, năng lực của Đảng bộ, để lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II; cũng như đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của Đảng bộ trong việc tham gia vào các quyết định quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. “Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và những bài học kinh nghiệm quý báu trong công cuộc đổi mới, trong thực hiện Nghị quyết của Đảng, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương sẽ tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ phát huy tốt nhất, hiệu quả cao nhất thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh,  Đảng bộ và các doanh nghiệp trong khối hoạt động hiệu quả và phát triển ngày càng vững mạnh; thực hiện tốt vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế quốc dân, trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ.

Theo chương trình, Đại hội sẽ diễn ra tới hết ngày 15/10/2015./.