Ngày 11/2 tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 cho lãnh đạo MTTQ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim và Nguyễn Văn Pha giới thiệu nội dung Thông tri của MTTQ Việt Nam về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 và hướng dẫn cụ thể quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu HĐND. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu tiến hành đồng bộ sáu nội dung công tác Mặt trận tham gia bầu cử đã được quy định trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mà trọng tâm là nắm chắc công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử phải thực hiện tốt từng bước của Quy trình hiệp thương; bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu thành phần người được giới thiệu và tiến hành hội nghị hiệp thương thực sự dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ thời gian quy định cho từng công việc. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phải xây dựng tiến độ các công việc thuộc trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo kế hoạch chi tiết, đồng bộ; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội để hoàn thành tốt công tác Mặt trận trong cuộc bầu cử.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha, ngay sau Hội nghị tập huấn về công tác bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố tham gia với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp để thành lập Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử và Tổ bầu cử. Đối với những địa phương đang thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường thì Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp để thành lập các tổ chức phục trách bầu cử ở địa phương.

Căn cứ số lượng thành viên trong các tổ chức phụ trách bầu cử theo quy định tại Điều 1 và Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện lãnh đạo của tổ chức chính trị - xã hội cử đại diện tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ động thực hiện các bước của Quy trình hiệp thương để lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo đúng quy định của pháp luật về bầu cử, các nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản hướng dẫn khác của Hội đồng bầu cử; chú trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn Ban công tác Mặt trận thực hiện đúng quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, làng, ấp, bản, phum, sóc, khu dân cư, tổ dân phố...

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình triển khai kế hoạch bầu cử, gồm các nội nội dung: Tập huấn bầu cử chung và của riêng Ủy ban MTTQ Việt Nam, cử người tham gia Ủy ban bầu cử của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh, chuẩn bị tài liệu và các điều kiện khác và công tác chuẩn bị Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất chậm nhất vào ngày 18/2/2011. Các biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, trong đó chú ý nêu tình hình người tự ứng cử, gửi sau từng Hội nghị hiệp thương một ngày. Báo cáo tình hình thực hiện bước hai chậm nhất vào ngày 16/3/2011. Báo cáo thực hiện bước bốn Quy trình hiệp thương đối với bầu cử đại biểu Quốc hội vào ngày 4/4/2011, đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân là ngày 8/4/2011. Báo cáo hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chậm nhất vào ngày 25/5/2011. Báo cáo tình hình và kết quả tổ chức các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ giữa người ứng cử với cử tri để thực hiện vận động bầu cử kèm theo bản tổng hợp kiến nghị của cử tri với Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 20/5/2011. Báo cáo nhanh tình hình và kết quả ngày bầu cử đại biểu Quốc hội tại từng địa phương: Có thể báo cáo bằng điện tín, điện thoại, Fax, qua thư hộp điện tử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc trực tiếp (đối với các địa phương gần Hà Nội).

Trước ngày 15/6/2011, gửi báo cáo tổng kết công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân với sáu nội dung nêu trên kèm theo danh sách trích ngang những người trúng cử đại biểu Quốc hội là cán bộ Mặt trận, đoàn thể và tôn giáo của địa phương mình. Trong báo cáo cần có đánh giá kết quả, nêu những tồn tại và những kiến nghị với Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam .

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 là sự kiện, nhiệm vụ trọng tâm của đất nước trong năm 2011, để đảm bảo cuộc bầu cử thành công thì vai trò của MTTQ là rất quan trọng, vì vậy, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cần nhanh chóng hoàn thiện các văn bản hướng dẫn.

Chủ tịch Huỳnh Đảm đề nghị, ngay sau Hội nghị, MTTQ các tỉnh cần triển khai ngay công tác tập huấn về các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, cần quán triệt cho MTTQ các cấp nắm chắc và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, MTTQ các cấp cần chủ động tham mưu, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên để xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra trước, trong và sau bầu cử. Cần chú trọng công tác kiểm tra và thực hiện thường xuyên từng khâu, từng phần việc, tránh tình trạng đến giờ chót mới phát hiện các sai sót.

Nguyễn Bích Thủy