(Website Chính phủ) - Chính phủ đã ban hành Nghị định 127/2006/NĐ-CP quy định về bảo đảm điều kiện cho hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Nội dung nghị định này quy định cụ thể về việc bảo đảm cơ sở vật chất; sản xuất, cấp phát vũ khí, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự; đầu tư, phát triển xây dựng các cơ sở nghiên cứu khoa học, công nghệ, huấn luyện, đào tạo; ưu tiên bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất cho các địa bàn chiến lược, xung yếu; dự trữ quốc gia cho hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự.

Ảnh minh họa

Hàng năm, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh trật tự dự trù số lượng, chủng loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cần thiết phục vụ hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự, báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định cấp phát.

Đối với các địa bàn chiến lược, xung yếu, Nghị định trên quy định, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện chính sách ưu tiên trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, đất đai, trụ sở, công trình và đầu tư xây dựng, củng cố các cơ sở công nghiệp, cơ sở nghiên cứu khoa học, công nghệ, hệ thống thông tin liên lạc và các điều kiện vật chất, kỹ thuật khác đảm bảo tăng cường hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đồng thời, nhằm xây dựng và củng cố tiềm lực thông tin, cơ sở dữ liệu, tư liệu khoa học và công nghệ phục vụ hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự, các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, tư liệu về các thành tựu khoa học và công nghệ mới trong và ngoài nước, đặc biệt là các thông tin, tư liệu liên quan đến lĩnh vực an ninh, trật tự; phối hợp khai thác các nguồn dữ liệu khoa học và công nghệ; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa và nâng cấp các cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ cho cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh, trật tự; tạo điều kiện khai thác tốt các kho tư liệu sáng chế, hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, phương tiện đo lường và đánh giá các chỉ tiêu chất lượng nhà nước.

Cũng theo Nghị định trên, nguồn dự trữ quốc gia để bảo đảm hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự nằm trong chiến lược dự trữ quốc gia. Chính phủ có kế hoạch dự trữ dài hạn, trung hạn và hàng năm về ngân sách, hàng dự trữ quốc gia và các loại tài sản khác bảo đảm điều kiện cho các hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự trong mọi tình huống.

Minh Hằng
(Nguồn: Nghị định 127/2006/NĐ-CP)