(Chinhphu.vn) - Các đại biểu dự kỳ họp sẽ thảo luận, góp ý vào 2 vấn đề: Cách thức thực hiện Đề cương Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016) và Dự thảo Báo cáo những nhận thức lý luận chính trị mới của Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XI.
 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Đinh Thế Huynh chủ trì kỳ họp. Ảnh VGP/Thế Phong

Sáng 27/9, kỳ họp thứ 9 của Hội đồng lý luận Trung ương đã khai mạc tại Đà Nẵng.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đinh Thế Huynh cho biết, ngày 12/6/2013, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 66-KL/TW về tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 30 năm đổi mới. Kết luận chỉ ra mục đích tổng kết là góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận quan trọng, tiếp tục hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng, góp phần chuẩn bị các văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Trong đó, Bộ Chính trị yêu cầu việc tổng kết phải xuất phát từ thực tiễn đổi mới của đất nước, từ thực tiễn biến đổi của thế giới; dựa trên quan điểm, đường lối của Đảng từ Đại hội VI (1986) đến Đại hội XI (2011) và các Hội nghị Trung ương các khóa.

Đặc biệt, việc tổng kết phải coi trọng tính thiết thực và hiệu quả, gắn chặt giữa lý luận và thực tiễn, từ thực tiễn đổi mới của đất nước mà tổng kết lý luận. Cần kết hợp việc tổng kết những vấn đề dài hạn với giải quyết, xử lý các vấn đề trước mắt, nhất là những vấn đề đang có vướng mắc; góp phần thực hiện hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Việc tổng kết phải góp phần phát triển tư duy lý luận của Đảng, phát hiện, đề xuất được một số vấn đề, luận điểm mới có căn cứ lý luận-thực tiễn, những giải pháp, kiến nghị mới đúng đắn, thiết thực, cụ thể.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận một số vấn đề trọng tâm như: Nhìn nhận tổng quan về những nhận thức, quan điểm đổi mới của Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ nêu trong các báo cáo; cần bổ sung những nhận thức, quan điểm nào; cần nhấn mạnh những nhận thức, quan điểm mới nào cũng như những vấn đề cần kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thế Phong