(Chinhphu.vn) - Ngày 3/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) cho lãnh đạo các tỉnh, thành phố, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy thuộc Trung ương, Văn phòng Trung ương, đại diện các ban Trung ương.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nêu rõ Hội nghị Trung ương 9 đã thảo luận, bàn bạc, cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng. Hội nghị đã tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về văn hóa và ban hành Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.”

Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) là một trong những hội nghị đặc biệt quan trọng. Những nội dung được Hội nghị thông qua vừa là những nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, vừa là những vấn đề mang tính cấp bách, trước mắt. Để Nghị quyết Trung ương đi vào cuộc sống, Hội nghị nghiên cứu, quán triệt nghị quyết này là bước triển khai có ý nghĩa hết sức cần thiết, nhằm thống nhất và nâng cao nhận thức, biến thành quyết tâm hành động để tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Trung ương đã cho ý kiến đối với báo cáo của các cơ quan chức năng về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.

Ông Lê Hồng Anh đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan cần quán triệt sâu sắc và thống nhất cao trong nhận thức về sự cần thiết ban hành, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung nghị quyết và các chủ trương của Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI).

Việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện những nội dung của Văn kiện hội nghị, nhất là Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam và các chủ trương khác phải gắn với công tác tuyên truyền, để tạo ra sự chuyển biến căn bản về nhận thức và thống nhất cao về hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Thực hiện nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trước một số vấn đề thời sự nhạy cảm, bức xúc và cấp bách, như vấn đề Biển Đông; vấn đề phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng và trong xã hội; chống “lợi ích nhóm,” chống “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, công chức...

Đối với Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, ông Lê Hồng Anh lưu ý cần nắm vững những nhận định, đánh giá của Trung ương về tình hình và nguyên nhân; nhận thức đầy đủ và sâu sắc về mục tiêu, 5 quan điểm, 6 nhiệm vụ và 4 giải pháp mà Trung ương đã thống nhất; đề ra các nhiệm vụ và biện pháp cụ thể, sát thực, làm cho Nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống.

Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc triển khai tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết xuống tận cơ sở; xây dựng chương trình hành động thiết thực, khả thi để thực hiện Nghị quyết, chú ý những nhiệm vụ cụ thể và điều kiện thực hiện đồng thời, các cấp ủy đảng cần chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động tại cơ quan, đơn vị, coi việc xây dựng chương trình hành động sát, đúng, khả thi và quyết tâm tổ chức thực hiện là khâu đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định để Nghị quyết thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn đời sống.

Ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam, vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, vi phạm DOC, vi phạm Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam-Trung Quốc và các thỏa thuận liên quan khác giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến đối với báo cáo của các cơ quan chức năng về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam và chủ trương, giải pháp của Việt Nam; khẳng định toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, cả nước một lòng, tỉnh táo, sáng suốt, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Bộ Chính trị đã đề ra các chủ trương đúng đắn, kịp thời để xử lý tình hình.

Tại hội nghị, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu những nội dung quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Ông Nguyễn Văn Quynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thông tin, quán triệt một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng, được thông qua tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9.

Phát biểu kết luật Hội nghị, ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 9 có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI từ nay đến hết nhiệm kỳ và công tác chỉ đạo chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng.

PV