(Chinhphu.vn) – Tại hội nghị triển khai công tác năm 2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ cán bộ, nhân viên của Ban chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.
Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu tại hội nghị triển khai công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 2/1/2014. Ảnh: tuyengiao.vn

Theo đồng chí Đinh Thế Huynh, trong năm 2013, bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, một số vấn đề mà Ban Tuyên giáo Trung ương cần lưu ý khắc phục là nội dung, phương thức tham mưu, đề xuất của Ban trên các lĩnh vực tuyên giáo cần theo kịp được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Năm 2014 là năm có ý nghĩa quyết định tới việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2016. Hội nghị Trung ương 8 vừa qua đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI sau nửa nhiệm kỳ.

Trước nhiệm vụ nặng nề trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế diễn biến rất mau lẹ, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị trong năm 2014, toàn thể cán bộ, nhân viên của Ban chủ động, sáng tạo, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh một số dung cơ bản.

Theo đó, tập trung tham mưu, chỉ đạo việc triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chỉ đạo và phát huy sức mạnh tổng hợp của các binh chủng, các lực lượng làm công tác tuyên giáo để định hướng tư tưởng, tuyên truyền sâu, rộng Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi); tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về "Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay" gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Tham gia tích cực vào các tiểu ban Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới và chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tích cực tham mưu, đề xuất chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, cổ động, tạo sự đồng thuận và sức mạnh để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại năm 2014, tạo đà thuận lợi cho việc hoàn thành các mục tiêu do Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra. Đồng thời, tiếp tục tham mưu, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, dân tộc, của Đảng trong năm 2014 theo chỉ thị của Bộ Chính trị đã ban hành.

Chủ động dự báo, nắm bắt, tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội; chủ động tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư để kịp thời chỉ đạo, định hướng tư tưởng, tuyên truyền và trực tiếp tham gia xử lý những vấn đề bức xúc, nhạy cảm nảy sinh trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp tới đời sống của nhân dân như đất đai, y tế, giáo dục, môi trường... quyết liệt chỉ đạo cuộc đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực lý luận, tư tưởng và báo chí. Nâng cao chất lượng các hội nghị báo cáo viên, hội nghị giao ban định kỳ công tác tư tưởng tại các khu vực, các đoàn thể chính trị-xã hội, các Đảng ủy trực thuộc Trung ương…

Thùy Linh