(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Quý I năm 2015 của các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện Quy chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô.

Theo thông báo kết luận, nền kinh tế nước ta quý I năm 2015 tiếp tục ổn định, tăng trưởng cao hơn cùng kỳ, đặc biệt là sản xuất công nghiệp tăng khá mạnh. Lạm phát được kiểm soát, tỷ giá về cơ bản ổn định, dự trữ ngoại hối tiếp tục tăng, cán cân thanh toán tổng thể thặng dư. Tín dụng có sự tăng trưởng. Thu ngân sách nhà nước bảo đảm tiến độ. Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng lĩnh vực dịch vụ mới đạt xấp xỉ cùng kỳ năm 2014, lĩnh vực nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Xuất khẩu tăng thấp. Giải ngân vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ trong quý I chậm so với yêu cầu đề ra. Môi trường kinh doanh, sức cạnh tranh của nền kinh tế tuy tiếp tục được cải thiện nhưng còn thấp. Biến động khó lường của giá dầu thế giới, tăng trưởng kinh tế chậm lại của một số nền kinh tế lớn dự báo có những tác động đến nền kinh tế nước ta.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, tình hình phát triển kinh tế của một số nền kinh tế lớn, kịp thời phân tích những tác động, ảnh hưởng đến nền kinh tế nước ta để có phản ứng chính sách hiệu quả.

Đồng thời điều hành chính sách tiền tệ theo các định hướng, nguyên tắc trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ; theo dõi chặt chẽ diễn biến trong và ngoài nước để có giải pháp điều hành phù hợp, bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, yêu cầu cân đối ngân sách nhà nước nhằm đạt được mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế đã đề ra.

Tập trung phân tích tình hình và nguyên nhân xuất khẩu giảm trong quý I/2015 đối với từng ngành, nhóm hàng và thị trường xuất khẩu để có các giải pháp cụ thể đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là nhóm hàng nông sản, thủy sản nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2015 đã đề ra. Tăng cường các biện pháp quản lý nhập khẩu phù hợp với quy định của pháp luật và cam kết quốc tế.

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp về thuế phù hợp với lộ trình cắt giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam theo các cam kết quốc tế, góp phần đẩy mạnh sản xuất trong nước; phân tích làm rõ nguyên nhân lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng chưa cao để có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao kịp thời rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ.

Triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ.

Phan Hiển