(Chinhphu.vn) - Cùng với hai nội dung lớn, trọng tâm khác là xem xét Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sẽ tập trung xem xét, thảo luận về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Trong phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thông qua Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020. Báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, Kế hoạch tài chính trung hạn 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 trình Trung ương tại Hội nghị lần này là để thế chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, bảo đảm triển khai thực hiện thành công nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ khóa XII.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, điểm mới quan trọng của Hội nghị lần này là khi xem xét, cho ý kiến chỉ đạo xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, chúng ta đồng thời xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn và kế hoạch đầu tư công trung hạn nhằm đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác kế hoạch hóa phù hợp với cơ chế thị trường, bảo đảm cân đối thu chi ngân sách, kế hoạch vay và trả nợ công cho cả nhiệm kỳ; đồng thời sớm khắc phục tình trạng đầu tư công dàn trải, chậm tiến độ, thất thoát, lãng phí, hiệu quả thấp, gây nhức nhối trong xã hội nhiều năm qua.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đồng chí Trung ương căn cứ vào Nghị quyết Đại hội và tình hình thực tế đất nước, nghiên cứu, thảo luận thật kỹ các vấn đề nêu trong Tờ trình và các báo cáo, đặc biệt là các vấn đề Ban cán sự đảng Chính phủ xin ý kiến Trung ương. Chú ý cập nhật tình hình thế giới, trong nước, phát hiện những vấn đề mới nảy sinh để kịp thời có những điều chỉnh phù hợp.

Đồng thời, tập trung vào những nội dung đổi mới, các vấn đề thuộc về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, các cân đối lớn và các khâu đột phá, cơ chế, chính sách, biện pháp nâng cao tính khả thi của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội nói chung và Kế hoạch đầu tư công gắn với Kế hoạch tài chính công trung hạn nói riêng.

Nguyễn Hoàng